Säkert upp­värm­nings­vat­ten enligt norm

PUROTAP® HF nexi­on harts

Hart­set för den nya genera­tio­nens sys­tem med ett defi­nie­rat över­s­kott av anjon­harts för pH-reg­le­ring
FUNKTION

Beprö­vat 2‑komponents bland­bädd­s­harts med hög andel anjon­harts för full­stän­dig avs­alt­ning med reg­le­rat pH-vär­de. Fil­trerar bort kalk och aggres­si­va sal­ter ur vatt­net.
För säker­stäl­lan­de av kor­rekt och lång­va­rig funk­ti­on hos PUROTAP®-enheterna rekom­men­derar vi att man enbart använ­der PUROTAP® bland­bädd­s­harts.

LÄMPLIGT FÖR
fram­ställ­ning av påf­yll­nings- och späd­vat­ten för den nya genera­tio­nens byggnad­ste­knis­ka sys­tem. I syn­ner­het vär­me­pum­par, låg­tem­pe­ra­tur­vär­me­sys­tem, kyl­an­läggnin­gar, tank­ar för tekniskt vat­ten.
BROSCHYR (PDF)

© 2020 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reser­ved

Impressum/Datenschutz