Enkel – ren – pålitlig

Sano­mat Berger

Alter­na­ting clea­ning machine
FUNKTION

Som enda spo­lap­pa­rat på mark­na­den bju­der Sano­mat Ber­ger en växels­pol­ning med en puls­e­ran­de bland­ning tryck­luft-vat­ten. Det­ta för­fa­ran­de garan­terar en pålit­lig och säker rengö­ring av igens­lamma­de vär­me- och kyl­an­läggnin­gar. Tack vare växels­pol­n­in­gen kan till och med redan till­t­äpp­ta golvkret­sar öpp­nas igen.

LÄMPAR SIG FÖR
vär­mein­gen­jö­ren, som såsom fack­man erb­ju­der en pro­fes­sio­nell och säker systemrengöring.
BROSCHYR (PDF)
Video
© 2020 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Disclaimer/Privacy Poli­cy