Ingen rost – ingen kalk – inga gaser

Sor­bOx® — EKOLOGISK OCH EFFEKTIV UPPVÄRMNING
Moder­na vär­me­an­läggnin­gar är mycket kom­pak­ta och kän­neteck­nas av en hög vär­me­ef­fekt. De reager­ar dock käns­li­ga­re på rost, kalk och slam, vil­ket leder till en mins­kad vär­me­ef­fek­ti­vi­tet. Det finns ingen anläggning som är helt dif­fu­si­ons­tät. Förskruv­nin­gar, ven­ti­la­ti­ons­ven­ti­ler och gängö­ver­gån­gar kan ta in luft i anläggningen.
Låga drift­tem­pe­ra­tu­rer, fram­för allt hos vär­me­pum­par, och öka­de salt­mäng­der i akku­mu­la­to­rer stäl­ler ock­så höga krav på uppvärmningsvattnet.
Pro­dukt­ny­he­ten Sor­bOx® är resul­ta­tet av 40 års forsk­ning och utveck­ling av vat­ten­te­kni­ken i värmesystem.
Enhe­ten kom­bi­nerar de mest bety­delse­ful­la tekni­ker­na på ett per­fekt sätt. Sor­bOx® är lämp­lig för drift och upprät­thål­lan­det av vär­det hos moder­na, ener­gi­ef­fek­ti­va värmesystem.
FUNKTION
Sor­bOx® är det revo­lu­tio­nära och samt­idigt enk­la vat­ten­fil­tret i moder­na, ener­gi­ef­fek­ti­va vär­me­an­läggnin­gar och sör­jer för en lång­fris­tig, stör­nings­fri drift. Det har 4 funk­tio­ner för­packa­de i en enhet:
 • Demi­ne­ra­li­se­ring av upp­värm­nings­vatt­net för den förs­ta och efterf­öl­jan­de påf­yll­nin­gar. Mins­kar kalk­av­lag­rin­gar och slam­bild­ning. Den­na vat­ten­be­red­ning är idag föreskrift.
 • Avs­kil­ja­re för mikro­gas­bub­blor avlägs­nar syre och gaser från cirkulationsvattnet.
 • Anods­kydd hål­ler vatt­net kon­stant spän­nings­fritt och sör­jer för en opti­mal värmeöverföring
 • Magnet­flö­des­fil­tret för cir­ku­la­ti­ons­vatt­net hål­ler till­baka slam och korrosionspartiklar.
LÄMPAR SIG FÖR
Sor­bOx® för­bättrar effek­ti­vi­te­ten och till­för­lit­li­ghe­ten hos eko­lo­gis­ka, moder­na värmeanläggningar.
 • Vär­me­pump­sys­tem
 • Vär­me­vär­de värmepanna
 • Vär­me­sys­tem med solenergi
 • Golv‑, vägg- och takvärmesystem
 • Vär­meå­ter­vin­ning
 • Kon­trol­lerad rumsventilation
 • Mil­jö­vän­lig teknik
BROSCHYR (PDF)
BRUKSANVISNING (PDF)

EC DECLARATION OF CONFORMITY (PDF)

TECHNICAL VIDEO
PROMOTION VIDEO

© 2020 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Impressum/Datenschutz