Enligt norm och till­ver­kar­fö­res­krifter

Vat­ten­ana­lys

Mine­ra­ler och sal­ter i teknis­ka vat­ten­krets­lopp kan leda till kor­ro­si­on och avlag­rin­gar. Syra har des­s­u­tom en nega­tiv effekt på metall­ma­te­ri­al. En regel­bun­den ana­lys av varm­vatt­net är förs­ta ste­get mot en stör­nings­fri drift.

Aqua Test Quick
Sys­tem­vat­ten­ana­lys enligt SWKI/SIA för idrift­ta­gnin­gen och frågor som mås­te utre­das före idrift­ta­gnin­gen. Mäter den elek­tris­ka led­nings­för­mågan, den samm­an­lag­da hård­he­ten och pH-vär­det.
Aqua Basic Test
Sys­tem­vat­ten­ana­lys enligt SWKI/SIA för en inspek­ti­on efter 3 månaders drifttid. Omfattar mät­ning av klo­ri­der, elek­trisk led­nings­för­må­ga, samm­an­lagd hård­het, pH-vär­det lik­som en sen­so­risk kon­troll.
Aqua Test Mul­ti
Omfattar mät­ning av klo­ri­der, järn, kop­par och syre, elek­trisk led­nings­för­må­ga, samm­an­lagd hård­het, pH-vär­det och en sen­so­risk kon­troll.
Mät­a­re EC‑3 BROSCHYR (PDF)

Mät­väs­ka

Mät­a­re

ELYSATOR mät­d­a­tor för vat­ten

PUROTAP i‑control

PUROTAP EC-18

PUROTAP PH-18

© 2020 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reser­ved

Impressum/Datenschutz