Enligt norm och tillverkarföreskrifter

Vat­ten­ana­lys

Mine­ra­ler och sal­ter i teknis­ka vat­ten­krets­lopp kan leda till kor­ro­si­on och avlag­ring­ar. Syra har des­su­tom en nega­tiv effekt på metall­ma­te­ri­al. En regel­bun­den ana­lys av varm­vatt­net är förs­ta ste­get mot en stör­nings­fri drift.

PUROTAP® AP-18

PUROTAP® EC-18

PUROTAP® PH-18

PUROTAP® LFM-20

PUROTAP® i‑con­trol-21s

© 2024 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Disclaimer/Privacy Poli­cy