Enkel — Anpass­nings­bar — Hållbar

Ver­k­sam­he­ten

Vat­ten­fil­tren från ELYSATOR pro­du­ce­ras i huvudsak i Schweiz och används för att rengö­ra teknis­ka vat­ten­krets­lopp. Det är fram­för allt vär­me- och kyl­an­läggnin­gar, men även motor­krets­lopp på far­tyg och i kraftverk. 

ELYSATOR Engi­nee­ring AG ser ljust på framt­iden med en välf­ylld portfölj full av produktinnovationer.

Enkel
ELYSATOR® är okom­pli­ce­rad. Vi når vårt mål på det enklas­te sät­tet. Enkel, över­blick­bar, användarvänlig.
Anpass­nings­bar
ELYSATOR® pas­sar in. Vår lös­ning klarar dina upp­s­at­ta mål.
Håll­bar
Om man kan nå målet på två oli­ka sätt väl­jer vi den håll­ba­r­as­te vägen.
Vir­tu­ell tur­né 1
Vir­tu­ell tur­né 2

© 2020 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Impressum/Datenschutz