Histo­ry

ELYSATOR – en schwei­zisk pionjär inom vattenteknik
Hein­rich Ricken­bach föd­des i Zürich 1931. Direkt efter att han gått som meka­ni­ker- och metall­ar­be­tar­lär­ling startade han sitt förs­ta före­tag inom kon­struk­ti­on och under­håll av vat­ten­te­knis­ka anläggnin­gar. Hans bror som hade avlagt examen som elek­tro­in­gen­jör vid Win­ter­thur högs­ko­la hjälp­te honom i fir­man. Redan tidigt förs­tod de att elek­trokemi skul­le bli en vik­tig fak­tor för ”water engi­nee­ring”. Den vägen ver­ka­de kun­na bli mer eko­no­misk och eko­lo­gisk att slå in på jäm­fört med tra­di­tio­nell vat­tenkemi. Men bör­jan var svår. Mil­jöhän­syn sat­tes ännu inte särs­kilt högt. Och åren gick till stor del åt till forsk­ning och utveck­ling av de i mångt och mycket visio­nära idéer­na som brö­der­na hade. Men 1971, med ELYSATOR för vär­me­sys­tem kom det förs­ta genom­brot­tet. Syre­dif­fu­si­on genom plaströr var det sto­ra pro­b­le­met för den förs­ta genera­tio­nens golvvär­me. Kemis­ka lös­nin­gar fun­ge­ra­de inte, men det gjor­de den elek­trokemis­ka pro­ces­sen. Och så fick fir­man namnet efter pro­duk­ten: ELYSATOR.
1970 Utveck­ling av ELYSATOR och grund­an­de av ELYSATOR AG i Zürich
1988 ELYSATOR blir erkänt som ”Förs­t­klas­sig teknik”
1991 Grund­an­de av dot­ter­bo­lag i Tyskland
2004 Utveck­ling och regis­tre­ring av PUROTAP®
2010 Spin-off från SHK-bran­schens största vattenlaboratorium.
2013 Nybyg­ge i Bil­ten (Glarn­er­land)
Utveck­ling och paten­te­ring av SorbOx®
Vårt säte
I bör­jan av 2013 flyt­tar ELYSATOR från Wollerau till Bil­ten i Glarn­er­land. Pro­duk­ti­ons- och admi­nis­tra­ti­ons­by­ggna­den bygg­des på bara 8 måna­der. I anslut­ning till den moder­na stål­byggna­den som bes­tår av två hallar på totalt 1 200 m² för pro­duk­ti­on och logis­tik, finns det en admi­nis­tra­tiv tre­vå­nings­by­ggnad i tra­di­tio­nell bygg­stil med en effek­tiv yta på 1 000 m².
Manu­el Ricken­bach: “Vi är stol­ta över att våra pro­duk­ter pro­du­ce­ras i Schweiz. Med tekniskt avan­ce­r­a­de pro­duk­ti­ons­an­läggnin­gar, inno­va­ti­va pro­duk­ter, en söm­lös logis­tik, kon­sek­vent kva­li­tets­säk­ring och bra kund­ser­vice med utbild­nin­gar och teknisk råd­giv­ning sör­jer vi för ett opti­malt för­hål­lan­de mel­lan pris och kva­li­tet och i slutän­dan nöj­da kun­der – det bekräf­tar även det fak­tum att vi är mark­nads­le­dan­de i Schweiz.”

© 2020 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Impressum/Datenschutz