Phi­lo­so­phie

Utveck­ling och teknologi
Det ställs hög­re krav på vat­ten för oli­ka sorts teknisk använd­ning än på dricksvatten.
Vi utvecklar vatt­net, tills det läm­par sig för den öns­ka­de teknis­ka använd­nin­gen. Vat­ten är stän­digt i krets­lopp. All­tef­ter­som sol och vind lyf­ter upp det i atmos­fä­ren, kon­denserar det och når åte­ri­gen jor­den i form av regn eller snö. Vatt­net rin­ner över oli­ka sor­ters ytor, och genom oli­ka sor­ters jor­d­ty­per och sten­la­ger. Däri­ge­nom beri­kas vatt­net över århund­ra­de­na med oli­ka typer av mine­ra­ler och gaser. Vat­ten finns att få tag på, näs­tan på var­je plats på jor­den, men inte läng­re i över­flöd, och väl­digt säll­an i öns­kad kva­li­tet. Vat­ten mås­te ofta först behand­las med särs­kild teknik, inn­an det läm­par sig för använd­ning för män­nis­kor. Men för oli­ka sorts teknisk använd­ning ställs ofta hög­re krav än på dricks­vat­ten. Till exem­pel mås­te det ofta vara fritt från gaser, eller mås­te vara helt fritt från oli­ka mine­ra­ler. I des­sa fall mås­te spe­cial­be­hand­ling till. Vi kallar det: Engi­nee­ring water.
Envi­ron­ment
We take an acti­ve role in the pre­ser­va­ti­on of the natu­ral resour­ces by pro­tec­ting tho­se resour­ces and our envi­ron­men­tal per­for­mance through the eco­lo­gi­cal opti­mi­sa­ti­on on of our pro­ducts and pro­duc­tion and dis­tri­bu­ti­on pro­ces­ses, as well as impro­ving mate­ri­al cycles.
Använd­nin­gen av våra pro­duk­ter påver­kar ock­så mil­jön posi­tivt. Läg­re vär­me­kost­na­der genom låg ener­gi­för­bru­k­ning, behov av mind­re under­håll och var­ma loka­ler. Des­s­utom får man inte glöm­ma att var­je före­tag som använ­der våra pro­duk­ter även sko­nar miljön.

© 2020 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Impressum/Datenschutz