Inform­i­ra­ni i motivirani

Tim

Tvrt­ku duge tra­di­ci­je ELYSATOR Engi­nee­ring AG osno­vao je Hein­rich Ricken­bach u 1970. Otad se nalazi u obitel­js­kom vlas­ništ­vu.
Direk­tor Rolf Frei danas u sva­kom tre­nut­ku može raču­na­ti s dva­de­s­etak moti­vi­ra­nih zaposlenika.

Mario Mav­račić
Direktor

mario.mavracic@elysator.hr

Ivor Pavić mag. geol.
Teh­nič­ka podrš­ka / prodaja

ivor.pavic@elysator.hr

© 2024 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Disclaimer/Privacy Poli­cy