Povijest tvrt­ke

ELYSATOR – švicar­ski pio­nir u teh­no­lo­gi­ji vode
Hein­rich Ricken­bach, rođen 1931. u Züri­chu, ško­lo­vao se za bra­va­ra i meha­niča­ra. Odmah nakon ško­lo­van­ja osni­va 1950. svo­ju prvu tvrt­ku za izra­du i održa­van­je postro­jen­ja koja se koris­te teh­no­lo­gi­jom vode. Teh­nič­ku podrš­ku pružao mu je njegov brat koji je završio stu­dij elek­tro­in­žen­jerst­va na Teh­nič­kom veleuči­liš­tu Win­ter­thur. Vrlo brzo pos­ta­lo je jas­no da će elek­trok­emi­ja igra­ti ključnu ulo­gu u budućem raz­vo­ju hidroteh­ni­ke. U mno­gim se sluča­je­vima pok­aza­lo da je ona, u uspo­red­bi s tra­di­cio­nal­nom hidrok­emi­jom, eko­no­mič­ni­ja i pogod­ni­ja za oko­liš. No, poče­tak je bio težak, eko­lo­gi­ji se tada još nije pri­da­va­la veli­ka pažn­ja, a do ost­va­ren­ja dje­lo­mič­no vizio­nar­s­kih ide­ja dvo­jice braće tre­ba­lo je uloži­ti dugi niz godi­na istraži­van­ja i raz­vo­ja. Prvi velik uspjeh pos­tig­nut je 1971. raz­vo­jem fil­tra za sust­ave gri­jan­ja ELYSATOR®. Difu­zi­ja kisi­ka kroz plas­tič­ne cije­vi pok­aza­la se teh­ničkim pro­ble­mom prve genera­ci­je pod­nih gri­jan­ja. Budući da su kem­ij­ski inhi­bi­to­ri zak­aza­li, elek­trok­em­ij­ski pos­tu­pak doži­vio je pot­pun uspjeh. Tako je i tvrt­ka proz­va­na po nazi­vu proiz­vo­da ELYSATOR.
1970 raz­voj fil­tra ELYSATOR® i osni­van­je tvrt­ke ELYSATOR AG u Zürichu
1988 prih­vaćan­je fil­tra ELYSATOR® kao naj­no­vi­je teh­nič­ko dostignuće
1991 osni­van­je društ­va kće­ri u Njemačkoj
2004 raz­voj i pri­ja­va lini­je PUROTAP®
2010 Aqui­test AG, osni­van­je naj­većeg labo­ra­to­ri­ja za vodu za sek­tor gri­jan­ja u Švicarskoj
2011 usel­ja­van­je u nove pos­lov­ne i skla­diš­ne pro­s­to­re u Abstat­tu (Nje­mač­ka)
2013 novo­gradnja u Bil­tenu (Glar­ner­land)
raz­voj i paten­t­i­ran­je fil­tra SorbOx®
2014 raz­voj fil­tra PUROTAP® expert, kom­plet­na demi­ne­ra­li­za­ci­ja putem hiperfiltracije
2016 PUROTAP macht den Schritt in die per­ma­nen­te Über­wa­chung des Systemwassers
2018 Osni­van­je društ­va kće­ri u Hrvatskoj
Naša loka­ci­ja
Počet­kom 2013. tvrt­ka ELYSATOR seli iz Bil­te­na u Glar­ner­lan­du u Wol­ler­au. Proiz­vod­na i uprav­na zgra­da izgrađe­na je za samo 8 mje­seci. Pored moder­ne građev­ne čelič­ne kon­struk­ci­je s dvi­je hale i ukup­nom površi­nom od 1200 m² za proiz­vodnju i logis­ti­ku uzdiže se tro­kat­na admi­nis­tra­tiv­na zgra­da u masiv­noj gradnji s upor­ab­nom površi­nom od 1‘000 m².
Manu­el Ricken­bach: „Zalaže­mo se za Švicars­ku kao našu proiz­vod­nu loka­ci­ju. Teh­no­loškim i napred­nim proiz­vod­nim postro­jen­ji­ma, ino­va­tiv­nim proiz­vo­di­ma, bespri­je­korn­om logis­ti­kom, dosljed­nim osi­gu­ran­jem kva­li­te­te i dobrom koris­nič­kom služ­bom koja uključu­je obu­ku i teh­nič­ka sav­je­to­van­ja osi­gur­ava­mo ide­alan omjer cije­ne i kva­li­te­te, a u kon­ač­ni­ci i zado­vol­j­ne kup­ce, što pot­vrđu­je i naš vodeći položaj na švicars­kom tržištu.“

© 2024 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Disclaimer/Privacy Poli­cy