Fir­ma­his­to­rikk

ELYSATOR – en Sveits­isk pio­ner innen vannteknikk
Hein­rich Ricken­bach ble født i Zürich i 1931. Direk­te etter at han had­de full­ført som meka­ni­ker- og metall­ar­bei­der­lær­ling star­tet han sitt førs­te fir­ma innen kon­struks­jon og ved­li­ke­hold av vann­te­knis­ke anlegg. Hans bror som had­de avlagt eksa­men som elek­tro­in­ge­niør ved Win­ter­thur høys­ko­le hja­lp han i fir­ma­et. Alle­re­de tid­lig fors­tod de at elek­trok­je­mi skul­le bli en vik­tig fak­tor for ”water engi­nee­ring”. Den vei­en vir­ket mest øko­no­misk og øko­lo­gisk å slå inn på sam­men­li­gnet med tra­dis­jo­nell vannkje­mi. Men star­ten var van­ske­lig. Mil­jøhen­syn ble ennå ansett som spe­sielt vik­tig. Og åre­ne gikk for det mes­te til forsk­ning og utvik­ling av de man­ge og vel­dig vis­jonæ­re ideene som brød­re­ne had­de. Men i 1971, med ELYSATOR for var­me­sys­temer kom det førs­te gjen­nom­brud­det. Oksy­gen­dif­fus­jon gjen­nom plastrør var det store pro­b­le­met for førs­te gene­r­as­jon gulvv­ar­merør. Kje­mis­ke løs­nin­ger fun­ger­te ikke, men det gjor­de den elek­trok­je­mis­ke pro­ses­sen. Og så fikk fir­ma­et nav­net etter pro­duk­tet: ELYSATOR.
1970 Utvik­ling av ELYSATOR og eta­ble­ring av ELYSATOR AG i Zürich
1988 ELYSATOR blir anerk­jent som “Før­ste­klas­ses teknikk”
1991 Eta­ble­ring av dat­ter­fir­ma i Tyskland
2004 Utvik­ling og regis­tre­ring av PUROTAP®
2010 Bipro­dukt av et vann­la­bo­ra­to­ri­um for varmeanleggsbransjen
2013 Nybygg i Bil­ten (Glarn­er­land)
Utvik­ling og paten­te­ring av SorbOx®
Vårt hove­d­sete
I begy­n­nel­sen av 2013 flyt­ter ELYSATOR fra Wollerau til Bil­ten i kan­ton Gla­rus. Pro­duks­jons- og admi­ni­s­tras­jons­by­gn­in­gen ble stilt opp med en byg­getid på bare 8 måne­der. Sam­men med et moder­ne stål­bygg med to hal­ler med en fla­te på totalt 1200 m² for pro­duks­jon og logis­tikk er det stilt opp en 3‑etasjes admi­ni­s­tras­jons­by­gning av kon­vens­jo­nell mas­siv byg­ge­må­te med en nyt­te­fla­te på 1000 m².
Manu­el Ricken­bach: “Vi bek­jen­ner oss til pro­duks­jons­lan­det Sveits. Med våre tekno­lo­gisk avan­ser­te pro­dukt­an­legg, inno­va­ti­ve pro­duk­ter, en uav­brutt logis­tikk, en kon­sek­vent kva­li­tets­sik­ring og en god kun­de­ser­vice med kur­sing og teknisk råd­giv­ning sør­ger vi for et ideelt for­hold mel­lom pris og ytel­se, og der­ved også for tilf­red­se kun­der – vår leden­de stil­ling på mar­ke­det i Sveits taler for dette.”

© 2020 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Impressum/Datenschutz