In com­pli­ance with stan­dards and manu­fac­tu­rer regulations

PUROTAP® LFM-20

Vann­må­ler til patroner
Mine­ra­ler og sal­ter i teknis­ke vann­krets­løp fører til kor­ros­jon og avleiringer.
PUROTAP® fil­tre­rer de aggres­si­ve stof­fe­ne fra van­net og sør­ger for pro­blem­fri drift.

 

  • Pro­gramm­er­bar grenseverdi
  • Mine­ra­linn­hold i TDS
  • Led­nings­ev­ne i µS/cm

PREVIOUS VERSION

INSTRUKSJONER (PDF)
EC DECLARATION OF CONFORMITY (PDF)

© 2020 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Impressum/Datenschutz