For den effek­ti­ve oppvarmingen

H2O GUARD® 60v

Sis­te generas­jons kor­ros­jons­bes­kyt­tel­se for var­me- og kjølesystemer

FUNKSJON

4‑fold bes­kyt­tel­se

  • Auto­ma­tisk pH-regulering
  • Per­ma­nent avgassing
  • Fil­ter for magne­tisk fluks
  • Fil­ter for 300 µm sus­pen­der­te stoffer

EGNER SEG FOR

Alle typer var­me- og kjø­le­an­legg. Gam­le og nye bygn­in­ger, små og store systemer.

Modulær kon­struks­jon

Ved å par­al­lell­ko­ble fle­re enhe­ter (Tichelm­ann-sys­tem) får du en opti­ma­li­sert design for eth­vert sys­tem­inn­hold og volumstrøm.

Enkelt ved­like­hold

Ved­like­hol­det er svært enkelt og prak­tisk tak­ket være den lett tilg­jen­ge­li­ge og store flensen.

Uni­ver­sell

H₂O GUARD® 60v kan bru­kes svært flek­si­belt. Den kan bru­kes både i full vol­um­strøm og i sekundærtilkobling.

Garan­tert lang levetid

Tan­ken er laget av rust­fritt stål. Det­te sik­rer lang levet­id (15 års garan­ti mot gjennomrusting).

Ener­gi­be­s­pa­ren­de

Den tykke EPP-iso­las­jo­nen av høy kva­li­tet omslut­ter hele appa­ra­tet. Det­te spa­rer ener­gi og pen­ger. Det spa­rer også res­sur­ser og bes­kyt­ter miljøet.

BROSJYRE (PDF)

INSTRUKSJONER

EC DECLARATION OF CONFORMITY (PDF)

© 2024 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Disclaimer/Privacy Poli­cy