Vi utvi­k­ler teknisk vann

ELYSATOR
engi­nee­ring water

Teknisk vann til var­me­an­legg, kjø­le­an­legg, indus­tri og husholdning
Helt siden 1970 har det glo­balt akti­ve sveits­is­ke pro­duks­jons­sels­ka­pet ELYSATOR Engi­nee­ring AG vært den leden­de spe­sia­lis­ten for teknisk vann til for­skjel­li­ge bruksområder:
 • Oppv­ar­ming­svann, kjø­le­vann, sir­ku­las­jons­vann, etterfyllingsvann
  VE-vann iføl­ge SWKI BT 102–01 / VDI 2035 / Ö‑Norm H 5195–1 for nybygg, ombyg­ging eller oppgradering.
  Uan­sett om det drei­er seg om et moder­ne var­me­an­legg (varme­pum­per, magasin, sam­men­satt oppv­ar­ming), en gam­mel oljeoppv­ar­ming eller en san­e­ring av var­merør i gulv – ELYSATOR Engi­nee­ring sør­ger for en mer effek­tiv ener­gi, en pro­blem­fri drift over lang tid og over­hol­del­se av garantibetingelsene.
 • Vann­fø­ren­de og hydrau­lis­ke maskiner
 • Indus­tri
 • For­brenn­ings­an­legg
 • Labo­ra­to­ri­um
 • Reng­jøring og husholdning
 • Motor­krets­løp på skip og i kraftverk
 • og en hel rek­ke and­re kun­de­s­pe­si­fik­ke bruksområder

Lorem ipsum dolor sit amet, con­sete­tur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirm­od tem­por invidunt ut labo­re et dolo­re magna ali­quyam erat, sed diam voluptua.

Lorem ipsum dolor sit amet, con­sete­tur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirm­od tem­por invidunt ut labo­re et dolo­re magna ali­quyam erat, sed diam voluptua.

Erfah­ren Sie mehr…

Lorem ipsum dolor sit amet, con­sete­tur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirm­od tem­por invidunt ut labo­re et dolo­re magna ali­quyam erat, sed diam voluptua.

Erfah­ren Sie mehr…

Lorem ipsum dolor sit amet, con­sete­tur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirm­od tem­por invidunt ut labo­re et dolo­re magna ali­quyam erat, sed diam voluptua.

Lorem ipsum dolor sit amet, con­sete­tur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirm­od tempor

Lorem ipsum dolor sit amet, con­sete­tur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirm­od tem­po­r­in­vidunt ut labo­re et dolo­re magna ali­quyam erat, sed diam volup­tua. invidunt ut labo­re et dolo­re magna ali­quyam erat, sed diam voluptua.

Erfah­ren Sie mehr…

 • Demi­ne­ra­li­se­ring med mixed-bed resin
 • Hyper­fil­tre­ring gjen­nom omvendt osmo­se (RO)
 • Måling, over­vå­k­ning og kon­troll av sys­tem­van­nets kvalitet
 • Anode­bes­kyt­tel­se (kor­ros­jons­bes­kyt­tel­se)
 • Mikro­gas­s­blæ­re­avs­kil­ler (ven­ti­la­tor, avgassing)
 • Magnetgjen­nom­strøm­nings­fil­ter (slamavs­kil­ler)
 • Anode­bes­kyt­tel­se (kor­ros­jons­bes­kyt­tel­se)
 • Mikro­gas­s­blæ­re­avs­kil­ler (ven­ti­la­tor, avgassing)
 • Magnetgjen­nom­strøm­nings­fil­ter (slamavs­kil­ler)
 • Skyl­ling og rengjøring
 • Spre­de­mid­del til skyl­ling av varmeanlegg
«Vann fra sprin­gen er ikke egnet til teknisk bruk i luk­ke­de vannkretsløp.»

ELYSATOR engi­nee­ring –
teknisk vann, slik at det passer.

© 2024 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Disclaimer/Privacy Poli­cy