Ingen mine­ra­ler – ingen kalkskader

PUROTAP® mini

Veggs­tas­jon for utfyllingsvann
FUNKSJON
Veggs­tas­jon i ny design. Til demi­ne­ra­li­se­ring av etterf­yl­lings­vann i stør­re var­me- og kjø­le­an­legg. Med inte­grert måler. Kre­ver ingen strøm­til­k­ob­ling. Med utskift­ba­re engangs­pa­tron PUROTAP® 1000. Ueg­net til fast tilkobling.
EGNER SEG TIL
Eth­vert stør­re var­me- eller kjøle­sys­tem med etterf­yl­lings­be­hov på 50–1000 l p.a.
BROSJYRE (PDF)
INSTRUKSJONER (PDF)
EC DECLARATION OF CONFORMITY (PDF)

 

QUALITÄTS ZERTIFIKAT
CERTIFICATE DE QUALITÉ
QUALITY CERTIFICATE

© 2020 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Disclaimer/Privacy Poli­cy