Sik­kert oppv­ar­ming­svann iføl­ge norm

PUROTAP® HF high power harpiks

Den vel­prøv­de har­piks med høy rek­ke­vid­de for kon­vens­jo­nel­le varmeanlegg
FUNKSJON

Tes­tet tokom­po­nent mixed-bed res­in med en stor anio­n­an­del som gir påli­te­lig full­sten­dig avsal­ting med kon­trol­lert pH-ver­di. Fil­tre­rer kalk og aggres­si­ve sal­ter ut av van­net.
Til sik­ring av en per­fekt og lang­va­rig funk­s­jon av dine PUROTAP® appa­ra­ter anbe­fa­les det å bru­ke ute­luk­ken­de PUROTAP® mixed bed resin.

EGNET FOR
pro­duks­jon av påf­yl­lings- og etter­f­yl­lings­vann for fyrings- og kjø­le­an­legg, reng­jørings­vann for sol­cel­le­pa­ne­ler, vin­duer, høy­trykks­s­py­le­re etc., vann som er likt destil­lat til bat­te­ri­er, stry­ke­jern, luft­fukter, akva­ri­er etc.
BROSJYRE (PDF)

 

QUALITÄTS ZERTIFIKAT
CERTIFICATE DE QUALITÉ
QUALITY CERTIFICATE

© 2024 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Disclaimer/Privacy Poli­cy