Säkert upp­värm­nings­vat­ten enligt norm

PUROTAP® HF high power-harts

Det beprö­va­de hart­set med den lån­ga räck­vid­den för kon­ven­tio­nel­la värmesystem
FUNKTION

Beprö­vat 2‑komponents bland­bädd­s­harts med hög andel anjon­harts för full­stän­dig avs­alt­ning med reg­le­rat pH-vär­de. Fil­trerar bort kalk och aggres­si­va sal­ter ur vatt­net.
För säker­stäl­lan­de av kor­rekt och lång­va­rig funk­ti­on hos PUROTAP®-enheterna rekom­men­derar vi att man enbart använ­der PUROTAP® blandbäddsharts.

LÄMPLIGT FÖR
fram­ställ­ning av påf­yll­nings- och späd­vat­ten för vär­me-och kyl­sys­tem, rengö­rings­vat­ten för sol­pa­neler, föns­ter, hög­tryckstvät­tar etc., avjo­nis­e­rat vat­ten för bat­te­rier, strykjärn, luft­fukt­are, akva­ri­er etc.
BROSCHYR (PDF)

 

QUALITÄTS ZERTIFIKAT
CERTIFICATE DE QUALITÉ
QUALITY CERTIFICATE

© 2020 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Disclaimer/Privacy Poli­cy