För den ener­gi­e­ffek­ti­va värmeanläggningen

H2O GUARD® 60v

Den sen­as­te gene­ra­tio­nens kor­ro­si­ons­skydd för vär­me- och kylsystem

FUNKTION

4‑faldigt skydd

  • Auto­ma­tisk pH-reglering
  • Per­ma­nent avgasning
  • Fil­ter för magne­tiskt flöde
  • Fil­ter för 300 µm sus­pen­der­ade ämnen

LÄMPAR SIG FÖR

Vär­me- och kyl­kret­sar av alla slag. Gam­la och nya byggn­ader, små och sto­ra system

Modu­lär konstruktion

Genom att par­al­lell­kopp­la flera enhe­ter (Tichelm­ann-sys­tem) får du en opti­me­rad kon­struk­ti­on för var­je sys­tem­in­nehåll och volymflöde.

Enkelt under­håll

Under­hål­let är mycket enkelt och mycket bek­vämt tack vare den lät­tåt­kom­li­ga och sto­ra flänsen.

Uni­ver­sell

Der H₂O GUARD® 60v ist sehr fle­xi­bel ein­setz­bar. Er kann sowohl im vol­len Volu­men­strom als auch im Neben­an­schluss betrie­ben werden.

Garante­r­ad lång livslängd

Tan­ken är till­ver­kad av rost­fritt stål. Det­ta ger en lång livs­längd (15 års garan­ti mot genomrostning).

Ener­gi­bes­pa­ran­de

Den högk­va­li­ta­ti­va, tjo­cka EPP-iso­le­ringen omslu­ter hela appa­ra­ten. Det sparar ener­gi och pen­gar. Det sparar också res­ur­ser och skyd­dar miljön.

BROSCHYR (PDF)

BRUKSANVISNING (PDF)

© 2024 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Disclaimer/Privacy Poli­cy