Raz­vi­ja­mo teh­no­loš­ku vodu

ELYSATOR
engi­nee­ring water

Teh­nič­ka voda za gri­jan­je, hlađen­je, indus­tri­ju i kućanstvo
Švicars­ka proiz­vod­na tvrt­ka ELYSATOR Engi­nee­ring AG, koja od 1970. dje­lu­je na međun­a­rod­noj razi­ni, stručn­jak je za teh­nič­ku vodu u raz­liči­tim područ­ji­ma primjene:
 • voda za sust­ave gri­jan­ja, voda za sust­ave hlađen­ja, cir­ku­l­i­ra­juća voda, voda za nadopunjavanje
  Demi­ne­ra­li­zi­ra­na voda u skla­du s SWKI BT 102–01 / VDI 2035 / Ö‑Norm H 5195–1 za novo­gradnju, rekon­struk­ci­ju ili renoviranje.
  Bilo da je riječ o suvre­me­nom sustavu gri­jan­ja (toplins­ke pum­pe, sprem­ni­ci, toplins­ka mreža), starom sustavu gri­jan­ja na loži­vo ulje ili sana­ci­ji cije­vi za pod­no gri­jan­je – ELYSATOR Engi­nee­ring osi­gur­ava veću ener­gets­ku učin­ko­vi­tost, dugo­t­ra­jan nes­me­tan rad i poš­to­van­je jamst­ve­nih uvjeta.
 • Stro­je­vi koji pro­vo­de vodu i hid­rau­lički strojevi
 • Indus­tri­ja
 • Postro­jen­ja za spal­jivan­je otpada
 • Labo­ra­to­ri­ji
 • Čišćen­je i kućanstvo
 • Motor­ni kru­go­vi na bro­do­vima i elektranama
 • i mno­ge dru­ge prim­je­ne pril­a­gođe­ne kupcima

Lorem ipsum dolor sit amet, con­sete­tur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirm­od tem­por invidunt ut labo­re et dolo­re magna ali­quyam erat, sed diam voluptua.

Lorem ipsum dolor sit amet, con­sete­tur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirm­od tem­por invidunt ut labo­re et dolo­re magna ali­quyam erat, sed diam voluptua.

Erfah­ren Sie mehr…

Lorem ipsum dolor sit amet, con­sete­tur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirm­od tem­por invidunt ut labo­re et dolo­re magna ali­quyam erat, sed diam voluptua.

Erfah­ren Sie mehr…

Lorem ipsum dolor sit amet, con­sete­tur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirm­od tem­por invidunt ut labo­re et dolo­re magna ali­quyam erat, sed diam voluptua.

Lorem ipsum dolor sit amet, con­sete­tur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirm­od tempor

Lorem ipsum dolor sit amet, con­sete­tur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirm­od tem­po­r­in­vidunt ut labo­re et dolo­re magna ali­quyam erat, sed diam volup­tua. invidunt ut labo­re et dolo­re magna ali­quyam erat, sed diam voluptua.

Erfah­ren Sie mehr…

 • Demi­ne­ra­li­za­ci­ja pomoću mješa­vi­ne smole
 • Hip­er­fil­tra­ci­ja reverznom osmo­zom (RO)
 • Mje­ren­je, nad­zor i kon­tro­la kva­li­te­te vode sustava
 • Zaš­ti­ta anode (zaš­ti­ta od korozije)
 • Sepa­ra­tor mikrom­je­hu­rića pli­na (odz­rač­ni lončići, otplinjač)
 • Magnet za zadrža­van­je mul­ja i česti­ca hrđe (sepa­ra­tor mulja)
 • Zaš­ti­ta anode (zaš­ti­ta od korozije)
 • Sepa­ra­tor mikrom­je­hu­rića pli­na (odz­rač­ni lončići, otplinjač)
 • Magnet za zadrža­van­je mul­ja i česti­ca hrđe (sepa­ra­tor mulja)
 • Ispi­ran­je i čišćenje
 • Disper­ziv­no sredstvo za ispi­ran­je sustava grijanja
«Voda iz sla­vi­ne nije prik­lad­na za teh­ničke prim­je­ne u zat­vor­en­im kru­go­vima vode.»

ELYSATOR engi­nee­ring –
teh­nič­ka voda prik­lad­na za sve.

© 2024 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Disclaimer/Privacy Poli­cy