Temel­ji­to ispi­ran­je grijanja

Sanol® H‑15 green

Sredstvo za čišćen­je za sust­ave gri­jan­ja i hlađenja
FUNKCIJA

Sredstvo za čišćen­je gri­jan­ja Sanol® je disper­ga­tor za sust­ave gri­jan­ja i hlađen­ja koji se već desetl­jeći­ma doka­zu­je u prak­si. Insta­la­te­ri gri­jan­ja oslan­ja­ju se u pouzd­a­no, povol­j­no i jed­nost­av­no ispi­ran­je gri­jan­ja koriš­ten­jem sredstva Sanol®.

Povol­j­na alter­na­ti­va za sana­ci­ju unu­trašn­jos­ti cije­vi ili čak i kod ugradnje novog postro­jen­ja za gri­jan­je. Novi Sanol® green još je eko­loški prihvatljiviji.

PRIKLADNO ZA

Sanol® green je prik­l­a­dan za sve zat­vorene sust­ave s kruž­nim tokom vode kao što su postro­jen­ja za gri­jan­je, rash­lad­ni sustavi i teh­nič­ka postrojenja.

Fly­er (PDF)

Pro­spekt (PDF)

Video

© 2024 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Disclaimer/Privacy Poli­cy