Bez mine­ra­la – bez šte­ta usli­jed vapnenca

PUROTAP® lea­der

Uređaj za demi­ne­ra­li­za­ci­ju s paten­t­i­r­anim sustavom sa zam­jen­jiv­im uloškom.
FUNKCIJA

Uređaj za demi­ne­ra­li­za­ci­ju sa zam­jen­jiv­im uloš­kom. Za prvo pun­jen­je i kon­ti­nui­ra­nu demi­ne­ra­li­za­ci­ju. S inte­gri­r­anim mjeračem. Rad­ij­ski odašil­jač omo­guću­je auto­mats­ko isključi­van­je van­js­kih uređa­ja kao što su crp­ke i magnet­ni ven­ti­li. Rad­ij­ski uti­kač (pri­jem­nik) dostu­pan po žel­ji. Zam­jen­jivi uložak PUROTAP® L60 high­power ili PUROTAP® L50 nexi­on u uređaj se uvo­de na jed­nost­avan i čist način.

PUNJENJE

PUROTAP® L60 high­power: kva­li­tet­na i učin­ko­vi­ta smo­la. Prik­lad­no za sva postro­jen­ja.
Kapa­ci­tet: 60 m³ na 1°fH / 34 m³ na 1°dH

PUROTAP® L50 nexi­on: Smo­la prvo­r­az­red­ne kva­li­te­te s većom količi­nom anions­ke smo­le. Za regul­iran­je pH-vri­jed­nos­ti.
Pre­po­ruču­je se u prvom redu za postro­jen­ja nove genera­ci­je.
Kapa­ci­tet: 50 m³ na 1°fH / 30 m³ na 1°dH

Pro­spekt (PDF)

UPUTE (PDF)

EC DECLARATION OF CONFORMITY (PDF)

EC DECLARATION OF CONFORMITY #2

Video PUROTAP leader
Video Dis­play
OPCIONALNO
Opti­mal­no pomoć­no trans­port­no sredstvo za PUROTAP® lea­der. PUROTAP® trol­ley ima­ju veli­ku nosi­v­ost, do 50 kg i veli­ke, robus­ne gume­ne kotače.

Nakon jed­nost­av­ne mon­taže, PUROTAP® lea­der može se brzo pre­ni­je­ti s jed­nog mjes­ta na dru­go. Nema više dizan­ja teš­kog ter­eta — nema više bolo­va u leđi­ma.
Manu­al (PDF)

 

 

QUALITÄTS ZERTIFIKAT
CERTIFICATE DE QUALITÉ
QUALITY CERTIFICATE

© 2024 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Disclaimer/Privacy Poli­cy