Bez mine­ra­la – bez šte­ta usli­jed vap­nen­ca

PUROTAP® lea­der

Uređaj za demi­ne­ra­li­za­ci­ju s paten­ti­r­anim sus­ta­vom sa zam­jen­jiv­im uloš­kom.
FUNKCIJA

Uređaj za demi­ne­ra­li­za­ci­ju sa zam­jen­jiv­im uloš­kom. Za prvo pun­jen­je i kon­ti­nui­ra­nu demi­ne­ra­li­za­ci­ju. S inte­gri­r­anim mje­r­ačem. Rad­ij­ski odašil­jač omo­guću­je auto­mats­ko isključi­van­je van­js­kih uređa­ja kao što su crpke i magnet­ni ven­ti­li. Rad­ij­ski uti­kač (pri­jem­nik) dostu­pan po žel­ji. Zam­jen­jivi uložak PUROTAP® L60 high­power ili PUROTAP® L50 nexi­on u uređaj se uvo­de na jed­nost­avan i čist način.

Rad­ij­ski uti­kač za PUROTAP® lea­der
Art.Nr. 101883
Rad­ij­ski odašil­jač omo­guću­je auto­mats­ko isključi­van­je van­js­kih uređa­ja kao što su crpke i magnet­ni ven­ti­li. S uti­kačem SEV 1011 tipa 12 (tro­fazni uti­kač u skla­du sa švi­cars­kom nor­mom)

 

 

PRIKLADNO ZA

101702  PUROTAP® L60 high­power:
kva­li­tet­na i učin­ko­vi­ta smo­la.
Prik­lad­no za sva postro­jen­ja.
Kapa­ci­tet: 60 m³ na 1°fH / 34 m³ na 1°dH

101727  PUROTAP® L50 nexi­on:
Smo­la prvor­az­red­ne kva­li­te­te s većom količi­nom anions­ke smo­le. Za regu­li­ran­je pH-vri­jednos­ti.
Pre­po­ruču­je se u prvom redu za postro­jen­ja nove gener­a­ci­je.
Kapa­ci­tet: 50 m³ na 1°fH / 30 m³ na 1°dH

Pro­spekt (PDF)
UPUTE (PDF)
EC DECLARATION OF CONFORMITY (PDF)
Video PUROTAP lea­der
Video Dis­play

© 2020 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reser­ved

Impressum/Datenschutz