Geen mine­ra­len — geen scha­de door kalk

PUROTAP® ​lea­der

Het demi­ne­ra­li­se­ringst­oes­tel met het wisselpatroonsysteem
FUNCTIE

Demi­ne­ra­li­se­ringst­oes­tel met wis­sel­patroon. Voor de eers­te vul­ling en de demi­ne­ra­li­se­ring van cir­cu­la­tie­wa­ter. Met geïn­te­gre­erd meet­t­oes­tel. Een draad­lo­ze zen­der maakt de auto­ma­ti­sche uit­scha­ke­ling van exter­ne toestel­len moge­l­ijk, zoals pom­pen en elek­tro­ma­gne­ti­sche klep­pen. Draad­lo­ze stek­ker (ont­van­ger) optio­neel ver­kri­jg­baar. Het wis­sel­patroon PUROTAP® L60 high­power of PUROTAP® L50 nexi­on kan een­vou­dig en scho­on in het toes­tel wor­den geplaatst.

VULLINGEN

PUROTAP® L60 high­power:
Het kwa­li­te­i­ts­hars met het gro­te bereik. Geschikt voor alle instal­la­ties.
Capa­ci­teit 60 m³ bij 1°fH / 34 m³ bij 1°dH

PUROTAP® L50 nexi­on:
Het hars in pre­mi­um-kwa­li­te­it met een over­schot aan anio­nen­hars. pH-regel­end.
Vooral aan te beve­len voor instal­la­ties van de nieu­we gene­ra­tie.
Capa­ci­teit 50 m³ bij 1°fH / 30 m³ bij 1°dH

PROSPECTUS (PDF)

HANDLEIDING (PDF)

EC DECLARATION OF CONFORMITY (PDF)

EC DECLARATION OF CONFORMITY #2

Video PUROTAP leader
Video Dis­play

ACCESSOIRES

PUROTAP® trol­ley

The opti­mal trans­port aid for the PUROTAP® lea­der. The PUROTAP® trol­ley con­vin­ces with its high load capa­ci­ty of up to 50 kg and its lar­ge, robust rub­ber wheels.

After simp­le assem­bly, the PUROTAP® lea­der can be quick­ly trans­por­ted from one place to ano­ther. No more hea­vy lug­ging — no more back pain.
Manu­al (PDF)

 

 

 

QUALITÄTS ZERTIFIKAT
CERTIFICATE DE QUALITÉ
QUALITY CERTIFICATE

© 2024 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Disclaimer/Privacy Poli­cy