Geen roest — geen kalk — geen gassen

Sor­bOx® — ECOLOGISCH EN EFFICIËNT VERWARMEN

Moder­ne ver­war­mings­in­stal­la­ties zijn heel com­pact en onder­schei­den zich door hun hoge warm­te­ver­mo­gen. Ze zijn ech­ter zeer gevoe­lig voor roest, kalk en slik, waar­door hun ver­war­ming­s­ef­fi­ciën­tie afneemt. Geen enke­le instal­la­tie is vol­l­e­dig dif­fu­sie­dicht. Door het schro­ef­werk, de ont­luch­ters en ook de schro­ef­draad­ad­ap­ters kan er lucht in uw instal­la­tie komen.
De lage bedri­jfs­tem­pe­ra­tu­ren die we voo­ral bij warm­te­pom­pen aan­tref­fen en de ver­hoog­de zout­ge­hal­ten in boi­lers, stel­len boven­di­en hoge eisen aan het ver­war­ming­s­wa­ter.
De pro­duc­tin­no­va­tie Sor­bOx® is het resul­taat van 40 jaar onder­zoek en ont­wikke­ling in de water­tech­niek van ver­war­ming­s­sys­te­men.
Het toes­tel com­bi­neert de belan­gri­jks­te tech­nie­ken op per­fec­te wij­ze. Sor­bOx® is geschikt voor de moder­ne en ener­gie-effi­ciën­te ver­war­ming­s­sys­te­men en draagt bij tot het waar­de­be­houd ervan.

FUNCTIE

Sor­bOx® is het revo­lu­tion­aire en tege­li­j­ker­tijd een­vou­di­ge water­fil­ter voor moder­ne, ener­gie-effi­ciën­te ver­war­min­gen en zorgt voor een lang­du­ri­ge, sto­rings­vri­je werking. In dit ene toes­tel zit­ten wel 4 functies:

 • Demi­ne­ra­li­se­ring van het ver­war­ming­s­wa­ter voor de eers­te vul­ling of de navul­ling. Ver­min­dert kalk­af­zet­tin­gen en slik­vor­ming. Deze water­be­han­de­ling is van­daag verplicht.
 • De micro­gas­ver­wij­dera­ar ver­wij­dert de zuur­stof en de gas­sen uit het circulatiewater.
 • De anoden­be­scher­mer houdt het water con­stant span­nings­vrij en zorgt voor een opti­ma­le warmteoverdracht.
 • Het magneet­stro­m­ing­fil­ter voor het cir­cu­la­tie­wa­ter houdt slik en cor­ro­sie­deelt­jes tegen.
GESCHIKT VOOR

Sor­bOx® ver­be­tert de effi­ciën­tie en betrouw­baar­heid van eco­lo­gi­sche, moder­ne ver­war­mings­in­stal­la­ties in een­ge­zins­wo­nin­gen en flatgebouwen.

 • Warm­te­pomp­sys­te­men
 • HR-ketel
 • Door zon­ne-ener­gie onder­s­teun­de verwarmingen
 • Vloer‑, wand- en plafondverwarmingen
 • Warm­te­te­rug­win­ning
 • Gecon­tro­leer­de kamerventilatie
 • Green tech­no­lo­gy
PROSPECTUS (PDF)
HANDLEIDING (PDF)

EC DECLARATION OF CONFORMITY (PDF)

TECHNICAL VIDEO
PROMOTION VIDEO

© 2020 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Impressum/Datenschutz