Geen mine­ra­len — geen scha­de door kalk

PUROTAP® een­ma­lig gebruik

Vul­wa­ter voor klei­ne­re verwarmingen

PUROTAP® weg­werppa­tro­nen – NIEUW in pre­mi­um-kwa­li­te­it PUROTAP® HF nexion

De beproef­de PUROTAP® ionen­uit­wis­se­lings­hars-patro­nen voor de demi­ne­ra­li­se­ring van lei­ding­wa­ter zijn nu nieuw in twee kwa­li­te­i­ten verkrijgbaar.

De beproef­de PUROTAP® HF high­power-hars met het gro­te bereik voor con­ven­tio­n­ele ver­warming­s­in­stal­la­ties wordt aan­ge­vuld met de nieu­we PUROTAP® HF nexi­on-hars met een gede­fi­nie­erd over­schot aan anio­nen­hars voor pH-regu­le­ring. Het per­fec­te water voor instal­la­ties van de nieu­we gene­ra­tie zoals warm­te­pomp­sys­te­men, gro­te boilers.

FUNCTIE
Het patroon fil­tert op een een­vou­di­ge manier de kalk en agres­sie­ve water­be­stand­de­len uit het vul­wa­ter. U hoeft alleen de vuls­lang aan te slui­ten en de instal­la­tie via het patroon vul­len. Werkt met een ionen­wis­sel­a­ar (zon­der rem­mers). Mag bij het huis­hou­de­li­jk afval wor­den gegooid.
GESCHIKT VOOR

een­ma­lig gebruik, ook door de huis­ei­gen­aar zelf. Hoort als nood­pak­ket in elke ser­vice­wa­gen te lig­gen. Ket­el­fa­bri­kan­ten kun­nen het patroon mee­le­ve­ren met het appa­raat en hel­pen zo mee om op ele­gan­te wij­ze stren­ge­re eisen aan de vul­wa­terkwa­li­te­it op de markt te stellen.

 

VERSCHILLENDE EIGENSCHAPPEN

PUROTAP® 1000 high­power
PUROTAP®   500 high­power
PUROTAP®   750 nexion

PUROTAP® micro blue

 

PUROTAP® con­nec­tor

PROSPECTUS (PDF)
HANDLEIDING (PDF)

EC DECLARATION OF CONFORMITY (PDF)

 

QUALITÄTS ZERTIFIKAT
CERTIFICATE DE QUALITÉ
QUALITY CERTIFICATE

© 2024 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Disclaimer/Privacy Poli­cy