Vei­lig ver­warming­swa­ter dat vol­do­et aan de norm

PUROTAP® easy

Vul­wa­ter voor klei­ne­re verwarmingen
FUNCTIE
Het patroon fil­tert op een een­vou­di­ge manier de kalk en agres­sie­ve water­be­stand­de­len uit het vul­wa­ter. Een mee­ge­le­verd meet­t­oes­tel maakt het moge­l­ijk de vul­wa­terkwa­li­te­it te con­tro­le­ren en geeft aan wan­neer het patroon leeg is. Het hars kan een­vou­dig wor­den bij­ge­vuld. Gebruikt hars mag bij het huis­hou­de­li­jk afval.
GESCHIKT VOOR
de ver­warming­s­in­stal­la­teur en de onder­houds­mon­teur. Hoort thuis in elke ser­vice­wa­gen. Een hars­vul­ling vol­staat voor het vul­len van 2–3 ver­warm­in­gen in een­ge­zins­wo­nin­gen, dat wil zeg­gen voor ca. 800 l sup­p­le­tie­wa­ter. Dit is de voor­de­ligs­te manier om water te demineraliseren.
PROSPECTUS (PDF)
HANDLEIDING (PDF)
EC DECLARATION OF CONFORMITY (PDF)

PUROTAP FILLING

PUROTAP EMPTYING

© 2024 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Disclaimer/Privacy Poli­cy