Vei­lig ver­war­ming­s­wa­ter dat vold­o­et aan de norm

PUROTAP® easy

Vul­wa­ter voor klei­ne­re verwarmingen
FUNCTIE
Het patroon fil­tert op een een­vou­di­ge manier de kalk en agres­sie­ve water­be­stand­de­len uit het vul­wa­ter. Een mee­gele­verd meet­toes­tel maakt het mogeli­jk de vul­wa­terk­wa­li­teit te con­tro­le­ren en geeft aan wan­neer het patroon leeg is. Het hars kan een­vou­dig wor­den bij­ge­vuld. Gebruikt hars mag bij het huis­hou­de­li­jk afval.
GESCHIKT VOOR
de ver­war­mings­in­stal­la­teur en de onder­houds­mon­teur. Hoort thuis in elke ser­vice­wa­gen. Een harsvul­ling vol­staat voor het vul­len van 2–3 ver­war­min­gen in een­ge­zins­wo­nin­gen, dat wil zeg­gen voor ca. 800 l sup­ple­tie­wa­ter. Dit is de voor­de­ligs­te manier om water te demineraliseren.
PROSPECTUS (PDF)
HANDLEIDING (PDF)
EC DECLARATION OF CONFORMITY (PDF)

PUROTAP FILLING

PUROTAP EMPTYING

© 2020 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Disclaimer/Privacy Poli­cy