Geschie­de­nis

ELYSATOR – Een pio­nier in water­tech­nie­ken in Zwitserland
Hein­rich Ricken­bach, gebo­ren in 1931 in Zürich, volg­de met suc­ces een vako­p­lei­ding als slo­ten­ma­ker en mecha­ni­cus. Direct na zijn oplei­ding richt­te hij in 1950 zijn eers­te fir­ma op die zich spe­cia­li­se­er­de in de bouw en het onder­houd van water­tech­ni­sche instal­la­ties. Hij werd hier­bij tech­nisch onder­s­teund door zijn bro­er die op de hoge­school van Win­ter­thur een diplo­ma elek­tro-inge­nieur had behaald. Al heel vro­eg zagen zij in dat elek­tro­che­mie in de sec­tor ‘water engi­nee­ring’ in de toe­komst een belan­gri­j­ke rol zou spe­len. In veel geval­len leek zij name­li­jk zuini­ger en milieu­vrien­de­li­j­ker dan de tra­di­tio­ne­le water­che­mie. Maar alle begin is moei­li­jk, zo ook hier. De klan­ten waren hele­maal niet bezig met eco­lo­gie en voor­dat de deels visionaire ideeën van bei­de bro­ers iets con­creets wer­den, gin­gen er meer­de­re jaren onder­zoek en ont­wikke­ling aan voor­af. In 1971 ken­de hun bedri­jf met ELYSATOR® voor ver­war­ming­s­sys­te­men een eers­te gro­te door­braak. Zuur­stof­dif­fu­sie door kunst­stof­bui­zen was het tech­ni­sche pro­bleem waar­mee de eers­te genera­tie vlo­er­ver­war­ming te maken kreeg. Che­mi­sche rem­mers lie­ten het afwe­ten en de elek­tro­che­mi­sche metho­de kwam als gro­te win­naar uit de bus. Zo kreeg het pro­duct van de fir­ma dan ook de naam ELYSATOR.
1970 Ont­wikke­ling van ELYSATOR® en oprich­t­ing van ELYSATOR AG in Zürich
1988 ELYSATOR® werd erkend als de ‘moderns­te technologie’
1991 Oprich­t­ing van een doch­te­ron­der­ne­ming in Duitsland
2004 Ont­wikke­ling en regis­tra­tie van PUROTAP®
2010 Aqui­test AG, spin-off van het groots­te water­la­bo­ra­to­ri­um voor de ver­war­ming­s­bran­che in Zwitserland
2011 Inge­bruik­na­me van de nieu­we kan­toor­ruim­ten en maga­zi­j­nen in Abstatt (Duit­s­land)
2013 Nieuw­bouw in Bil­ten (Zwits­er­land)
Ont­wikke­ling en octrooie­ring van SorbOx®
2014 Ont­wikke­ling PUROTAP® expert, demi­ne­ra­li­se­ring dank­zij hyper-filtratie
Onze site
Begin 2013 ver­huist ELYSATOR van Wollerau naar Bil­ten in het kan­ton Gla­rus. De pro­ductie­hal­len en het kan­to­or­ge­bouw wer­den in slechts 8 maan­den gebouwd. Naast de moder­ne staal­con­struc­tie waa­rin twee hal­len van in totaal 1.200 m² zijn geïn­te­gre­erd die inge­zet wor­den voor de pro­duc­tie en de logis­tiek, ligt een drie ver­diepin­gen tel­lend kan­to­or­ge­bouw dat is opge­trok­ken in con­ven­tio­ne­le mas­sief­bouw en een nut­tig vlo­er­op­perv­lak heeft van 1‘000 m².
Manu­el Ricken­bach: „We zijn echt voor­stan­der van een pro­duc­tie­si­te in Zwits­er­land. Met tech­no­lo­gisch geavan­ce­er­de pro­duc­tie-instal­la­ties, inno­va­tie­ve pro­duc­ten, een onbe­ris­pe­li­j­ke logis­tiek, een con­se­quen­te kwa­li­teits­zorg en een goe­de klan­ten­ser­vice die trai­nin­gen en tech­nisch advies aan­bie­den, zor­gen wij voor een per­fec­te prijs-/kwa­li­teit­ver­hou­ding en aan het eind van de rit tev­re­den klan­ten, wat onze posi­tie als markt­leider in Zwits­er­land verklaart.“

© 2020 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Impressum/Datenschutz