Rost­schutz für Hei­zungs­an­la­gen

ELYSATOR® trio .1

Het bepro­ef­de met nog meer func­tio­n­a­li­teit!
FUNCTIE

De ELYSATOR® trio .1 is het eni­ge bescher­map­pa­r­aat tegen cor­ro­sie dat 4 func­ties in één toes­tel com­bi­neert:

  • Ont­gas­sing door een micro­gas­bel­len­af­schei­der
  • Anode­be­scher­ming door mid­del van een reac­tie­ve anode
  • Magneet­stro­mings­fil­ter door een hoog­ver­mo­gens­ma­gneet
  • Ook nieuw met een ver­vang­ba­re fil­ter

Op die manier wor­den de waar­de­vol­le meta­len com­po­nen­ten in het ver­war­ming­s­sys­te­em nog beter beschermd tegen roest en slik, en zo wor­den sto­rin­gen voor­ko­men.

GESCHIKT VOOR

Ver­war­mings­in­stal­la­ties in een­ge­zins- en meer­ge­zins­wo­nin­gen met een water­in­houd van max. 5000 l.

Ter ere van ons jubi­le­um heb­ben wij een serie met goud­kleu­ri­ge front­pla­ten gepro­du­ce­erd.

 

Vari­an­ten

ELYSATOR® trio 10.1, instal­la­ties tot 500 l
ELYSATOR® trio 15.1, instal­la­ties tot 1500 l
ELYSATOR® trio 25.1, instal­la­ties tot 5000 l (bin­nenkort ver­wacht)

PROSPECTUS (PDF)
HANDLEIDING (PDF)
EC DECLARATION OF CONFORMITY (PDF)
Video

© 2020 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reser­ved

Datenschutz/Impressum