Sim­pel – Pas­send – Duurzaam

Onder­ne­ming

De water­fil­ters van ELYSATOR wor­den hoofdza­ke­li­jk in Zwits­er­land gepro­du­ce­erd en zijn bedoeld voor het rei­ni­gen van tech­ni­sche water­cir­cuits. Dit zijn voo­ral ver­war­mings- en koel­in­stal­la­ties maar ook motor­cir­cuits op sche­pen en elektriciteitscentrales. 

ELYSATOR Engi­nee­ring AG kijkt van­daag de dag met een rij­ke­li­jk gevuld port­fo­lio aan pro­duc­tin­no­va­ties naar de toekomst.

Sim­pel
ELYSATOR ® is sim­pel. Wij gaan recht op ons doel af. Sim­pel, over­zich­te­li­jk, gebruiksvriendelijk.
Pas­send
ELYSATOR ® past. Onze oplos­sing vold­o­et aan uw doelstellingen.
Duurz­aam
Zijn er twee wegen mogeli­jk om ons doel te berei­ken, dan kiezen wij voor de duurzaamste.
Vir­tue­le rond­lei­ding 1
Vir­tue­le rond­lei­ding 2

© 2020 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Disclaimer/Privacy Poli­cy