Vei­lig verwarmingswater

ELYSATOR® — VEILIG BESCHERMEN

Roest­scha­de is in ver­warmings- en koel­in­stal­la­ties een vaak voor­ko­mend pro­bleem. Het sys­teem slibt dicht door de roest­deelt­jes en func­tion­ele sto­r­in­gen en mate­ria­al­scha­de zijn niet uit te sluiten.

Dit is te wij­ten aan de slech­te waterkwa­li­te­it. Door het vul­wa­ter en lek­ka­ge komen er mine­ra­len, zou­ten en agres­sie­ve gas­sen in het sys­teem­wa­ter terecht.

ELYSATOR® maakt met deze pro­ble­men op een betrouw­ba­re wij­ze komaf door de agres­sie­ve gas­sen aan het water te onttrek­ken en zure stof­fen aan een spe­cia­al gele­ge­er­de reac­tie­ve anode te bin­den. Het sys­teem is meet­baar en betrouw­baar, werkt zon­der che­mie en wordt door befaam­de ber­oeps­ver­eni­gin­gen, instel­lin­gen en fabri­kan­ten aan­be­vo­len. Instal­la­tie en onder­houd zijn kin­der­spel en zijn boven­di­en niet duur.

FUNCTIE

ELYSATOR® indus­tri­al

ELYSATOR® trio .1

© 2024 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Disclaimer/Privacy Poli­cy