Vei­lig verwarmingswater

ELYSATOR® — VEILIG BESCHERMEN

Roest­scha­de is in ver­war­mings- en koel­in­stal­la­ties een vaak voor­ko­mend pro­bleem. Het sys­te­em slibt dicht door de roestdeelt­jes en func­tione­le sto­rin­gen en mate­riaal­scha­de zijn niet uit te sluiten.

Dit is te wij­ten aan de slech­te waterk­wa­li­teit. Door het vul­wa­ter en lek­ka­ge komen er mine­ra­len, zou­ten en agres­sie­ve gas­sen in het sys­te­em­wa­ter terecht.

ELYSATOR® maakt met deze pro­ble­men op een betrouw­ba­re wij­ze komaf door de agres­sie­ve gas­sen aan het water te onttrek­ken en zure stof­fen aan een spe­ciaal gele­ge­er­de reac­tie­ve anode te bin­den. Het sys­te­em is meet­baar en betrouw­baar, werkt zon­der che­mie en wor­dt door befaam­de bero­eps­ver­eni­gin­gen, instel­lin­gen en fabri­kan­ten aan­be­vo­len. Instal­la­tie en onder­houd zijn kin­der­spel en zijn boven­di­en niet duur.

FUNCTIE

ELYSATOR® indus­tri­al

ELYSATOR® trio .1

© 2020 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Disclaimer/Privacy Poli­cy