Tur­val­lis­ta läm­mi­ty­spiiri­vet­tä

ELYSATOR® — VARMAA SUOJAUSTA

Ruos­teen aihe­utta­mat vau­ri­ot läm­pö- ja jääh­dy­tysjär­je­s­tel­mis­sä ovat ylei­nen ongel­ma. Ruo­s­te­hi­uk­ka­set joht­a­vat liet­teen muo­dostu­mi­se­en, toiminn­an häi­riöi­hin ja mate­riaali­va­hin­koi­hin.

Syy­nä tähän on huo­no veden laatu. Täyt­tö­ve­den ja epä­tii­vi­en paik­ko­jen kau­t­ta miner­aa­lit, suo­lat ja aggres­siivi­set kaa­sut pää­se­vät jär­je­s­tel­mään.

Der ELYSATOR® on luo­tett­a­va rat­kai­su ongel­mi­in poist­a­mal­la vede­stä kaa­sut ja sito­m­al­la hap­pam­at ainek­set gal­va­a­ni­se­en ano­di­in. Jär­je­s­tel­mä on mitat­ta­vis­sa ja luo­tett­a­va, toimii ilman kemi­aa ja tun­net­tu­jen ammat­ti­jär­je­s­tö­jen, insti­tuut­ti­en ja val­mista­ji­en suo­sitt­e­le­ma. Asen­nus ja kun­nossa­pi­to on hel­ppo ja edul­li­nen.

TOIMINTO

ELYSATOR® trio

ELYSATOR® indus­tri­al

© 2020 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reser­ved

Impressum/Datenschutz