Tur­val­lis­ta lämmityspiirivettä

ELYSATOR® — VARMAA SUOJAUSTA

Ruosteen aihe­ut­ta­mat vau­ri­ot läm­pö- ja jääh­dy­tysjär­jes­tel­mis­sä ovat ylei­nen ongel­ma. Ruo­s­te­hi­uk­ka­set joh­tavat liet­teen muo­d­ostu­mi­seen, toiminnan häi­riö­i­hin ja materiaalivahinkoihin.

Syy­nä tähän on huo­no veden laa­tu. Täyt­tö­ve­den ja epät­ii­vi­en paik­ko­jen kau­tta miner­aa­lit, suo­lat ja aggres­sii­vi­set kaasut pää­se­vät järjestelmään.

Der ELYSATOR® on luo­tet­ta­va rat­kai­su ongel­mi­in poista­mal­la vede­stä kaasut ja sito­m­al­la hap­pa­mat ain­ek­set gal­vaa­ni­s­een anodi­in. Jär­jes­tel­mä on mit­at­ta­vis­sa ja luo­tet­ta­va, toimii ilman kemi­aa ja tun­net­tu­jen ammat­ti­jär­jes­tö­jen, insti­tuut­ti­en ja val­mista­ji­en suo­sit­te­le­ma. Asen­nus ja kun­nos­s­a­pi­to on help­po ja edullinen.

TOIMINTO

ELYSATOR® indus­tri­al

ELYSATOR® trio .1

© 2024 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Disclaimer/Privacy Poli­cy