Tur­val­lis­ta läm­mi­ty­spiiri­vet­tä

ELYSATOR® — VARMAA SUOJAUSTA

Ruoste­en aihe­utta­mat vau­ri­ot läm­pö- ja jääh­dy­tys­jär­je­s­tel­mis­sä ovat ylei­nen ongel­ma. Ruo­s­te­hi­uk­ka­set joht­a­vat liet­te­en muo­dostu­mi­se­en, toiminn­an häi­riöi­hin ja mate­riaa­li­va­hin­koi­hin.

Syy­nä tähän on huo­no veden laa­tu. Täyt­tö­ve­den ja epä­tii­vi­en paik­ko­jen kaut­ta miner­aa­lit, suo­lat ja aggres­siivi­set kaa­sut pää­se­vät jär­je­s­tel­m­ään.

Der ELYSATOR® on luo­tett­a­va rat­kai­su ongel­mi­in poista­mal­la vede­stä kaa­sut ja sito­m­al­la hap­pam­at ainek­set gal­va­a­ni­se­en ano­di­in. Jär­je­s­tel­mä on mitat­ta­vis­sa ja luo­tett­a­va, toimii ilman kemi­aa ja tun­net­tu­jen ammat­ti­jär­je­s­töjen, insti­tuut­ti­en ja val­mista­ji­en suo­sitt­e­le­ma. Asen­nus ja kun­nossa­pi­to on helppo ja edul­li­nen.

TOIMINTO

ELYSATOR® trio

ELYSATOR® indus­tri­al

© 2020 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reser­ved

Impressum/Datenschutz