Stan­dar­dien­mu­kaista teknistä vettä

Stan­dar­dit

Teknisen veden täy­tyy kemi­al­li­sil­ta ja fysi­kaa­li­sil­ta omi­nai­su­uk­sil­ta­an vas­ta­ta val­mista­ji­en, insi­nöö­ri­en ja ammat­ti­liit­to­jen tekni­siä standardeja.

Sil­lä standardit

  • lisää­vät raken­neo­si­en käytettävyyttä
  • lask­evat tuotantokustannuksia
  • nost­avat energiatehokkuutta
  • mah­dol­listavat taku­un ja kuluttajasuojan
Sak­sa (VDI 2035, leh­ti 1 ja 2)

Läm­mi­ty­spi­iri­ve­si VDI 2035:n leh­den 1 ja 2 muka­an, sak­sa­lai­sen insi­nöör­i­lii­ton (Ver­ein Deut­scher Inge­nieu­re) standardi

Stan­dar­di VDI 2035 leh­ti 2 kos­kee EN 12828:n mukai­sia käyt­tö­ve­den läm­mi­tysjär­jes­tel­miä ja tar­jo­aa ohjei­ta läm­mi­ty­spi­iri­ve­den puo­li­sen ruostu­mi­sen toden­nä­kö­i­sy­y­den alen­ta­mi­seen. Leh­ti 1 puo­le­s­ta­an rajoit­tuu kal­kin muo­d­ostu­mi­sen aihe­ut­ta­mi­in vaurioihin.

Vastuu

Suun­nit­te­lul­la täy­tyy var­mi­staa, että läm­mi­ty­spi­iri­ve­den osal­ta nou­da­te­ta­an ohjear­vo­ja. Käyt­töö­not­to­pa­ra­me­trit on säi­ly­tettä­vä laitt­eis­to­kir­jas­sa, jon­ka asen­ta­jan tai suun­nit­te­li­jan tulee luo­vut­taa omista­jal­le. Laitt­eis­to­kir­jan pitämi­se­stä on sen jäl­keen vastu­us­sa omistaja.

Arvot

VDI 2035 leh­ti 2 erot­te­lee vähä­suo­lai­sen ja suo­la­pi­toi­sen toimin­ta­ta­van. Kos­ka ruostu­mi­sen toden­nä­kö­i­syys yleen­sä ale­nee läm­mi­ty­spi­iri­ve­den säh­kön­joh­ta­vuuden las­kies­sa, käy­tän­nös­sä suo­si­ta­an usein vähä­suo­lais­ta toimin­ta­ta­paa. Vähä­suo­lai­nen käyt­tö edel­lyt­tää suo­lan pois­toa vede­stä < 100 μS/cm, sal­lii läm­mi­ty­spi­iri­ve­den hap­pi­pi­toi­suuden 0,1 mg/l ja vaa­tii pH-arvoa 8,2–10,0.

Kemi­kaa­li­en lisää­mi­nen täy­tyy VDI 2035 leh­den 2 muka­an rajoit­taa poikkeuksiin.

Läm­mi­tysjär­jes­tel­män takuuaika

Suurin osa val­mista­jis­ta yhdi­stää taku­un veden­la­a­tua ylläpi­tävi­in komponentteihin.

Ana­lyy­sit

Laitt­eis­ton suun­nit­te­lun yhtey­des­sä on mää­ri­tettä­vä veden kovu­us (VDI 2035, leh­ti 1)

Läm­mi­ty­spi­iri­ve­den ens­im­mäi­stä tar­kas­tus­ta suo­sitel­la­an 8–12 viik­koa käyt­töö­no­ton jäl­keen, vii­mei­stään kui­ten­kin seu­raa­van vuo­si­huol­lon yhtey­des­sä (VDI 2035 leh­ti 2)

Laitt­eis­to­kir­ja on pidettä­vä ajan tasalla.

Sveitsi (SWKI BT 102–1)

Läm­mi­ty­spi­iri­ve­si SWKI BT 102–01:n muka­an, sveits­i­läi­sen raken­nus­te­knii­kan insi­nöö­ri­en lii­ton (Schwei­ze­ri­sche Ver­ein für Gebäu­de­tech­nik Inge­nieu­re) standardi

1. huh­ti­kuu­ta 2012 alkaen Sveits­is­sä on voimas­sa uudet määr­äyk­set kaik­ki­en käyt­tö­ve­den läm­mi­tys­laitt­eis­to­jen täyt­tö­ve­den laa­dul­le. Toimit­ta­ja myön­tää taku­un vain, jos näi­tä ohjear­vo­ja nou­da­te­ta­an. Lisäk­si stan­dar­di takaa pit­kä­ai­kai­ses­ti kor­ke­an hyötysuhteen.

Vastuu

Vastuu täyt­tö­ve­den laa­dus­ta on yrit­tä­jäl­lä (SIA 384/1:n ja SWKI-stan­dar­din BT 102–01 muka­an). Läm­mi­tyk­sen vas­ta­a­no­ton jäl­keen vastuu siir­tyy omista­jal­le. Läm­mi­tyk­sen asi­antun­ti­ja on vel­voll­i­nen noud­at­ta­ma­an tätä vaatimusta.

Arvot

Läm­mi­tysjär­jes­tel­män läm­mi­ty­spi­iri­ve­den kovuuden täy­tyy olla alle 5 °f ja joh­ta­vuuden alle 200 μS/cm. Täyt­tö­ve­den kovuuden on olta­va alle 1 °f ja joh­ta­vuuden alle 100 μS/cm. Läm­mi­ty­spi­iri­ve­del­le täy­tyy joka tapauks­es­sa suo­rit­t­aa suo­l­an­pois­to. Vaa­dit­ta­va pH-arvo on väl­il­lä 8,2–10,0 ja se saa­vu­te­ta­an vas­ta 2–3 kuukau­den kulut­tua raik­kaal­la vedel­lä täytöstä.

Läm­mi­tysjär­jes­tel­män takuuaika

Suurin osa val­mista­jis­ta yhdi­stää taku­un veden­la­a­tua ylläpi­tävi­in komponentteihin.

Ana­lyy­sit

Täyt­tö­ve­si täy­tyy ana­ly­so­ida ennen jär­jes­tel­män täyt­töä (pykälä 5, SWKI BT 102–01)

pH-arvon ens­im­mäi­nen tar­kas­tus 2 kuukau­den kulut­tua, vii­mei­stään vuo­si­huol­lon yhtey­des­sä. (pykälä 4.2.2 c, SWKI BT 102–01)

Vesi­ana­lyy­si on kir­jat­ta­va. (pykälä 5, SWKI BT 102–01)

Itä­val­ta (ÖNORM H 5195–1)

Aus­tri­an Stan­dards ‑lai­tok­sen ÖNORM H 5195–1 ‑stan­dar­din mukai­nen lämmityspiirivesi.

Tämä ÖNORM aset­taa vaa­ti­muk­set suun­nit­te­lul­le ja asen­nuk­sel­le ja käy­t­öl­le ruost­ev­au­rio­iden, kal­kin ja ker­ros­tu­mi­en muo­d­ostu­mi­sen estämi­sek­si sul­j­et­uis­sa käyt­tö­ve­den läm­mi­tysjär­jes­tel­mis­sä käyt­t­ö­läm­pö­ti­la­an 100 °C saakka.

Se on tar­koi­tet­tu ensi­s­i­jai­ses­ti uus­il­le asennusjärjestelmille

Vastuu

Asen­ta­jan täy­tyy ana­ly­so­ida veden sovel­tu­vu­us ennen jär­jes­tel­män täyttöä.

Läm­mi­tysjär­jes­tel­män omista­jan täy­tyy tar­ka­stut­taa vesis­i­säll­öl­tään enin­tään 5000 litran läm­mi­ty­spi­iri­ve­si kah­den vuo­den välein ja yli 5000 litran jär­jes­tel­män vesi ker­ran vuodessa.

Arvot

ÖNORM H 5195–1 aset­taa raja-arvon täyt­tö­ve­den kovuudel­le läm­mi­tysjär­jes­tel­män vesis­i­säl­lön ja läm­mön­tu­ot­ta­jan tyyp­in perus­teel­la. Kos­ka myös klo­ridi­in pätee mak­si­mi raja-arvo < 30 mg/l, täyt­tö­ve­del­le täy­tyy suo­rit­t­aa moneen ker­ta­an suolanpoisto.

Kun vesi sis­äl­tää alu­mi­i­nia­i­ne­so­sia, pH-arvo ei saa ylit­tää 8,5. Kun se ei sisäl­lä alu­mi­i­nia­i­ne­so­sia, pH-arvon tulee olla 8.2–10 välillä.

Läm­mi­tysjär­jes­tel­män takuuaika

Suurin osa val­mista­jis­ta yhdi­stää taku­un veden­la­a­tua ylläpi­tävi­in komponentteihin.

Ana­lyy­sit

Kun läm­mi­tysjär­jes­tel­män paris­sa teh­dään töi­tä, jot­ka aihe­ut­tavat veden vähen­emi­sen tai vesis­i­säl­lön muutok­sen, omista­jan on suo­ri­tet­ta­va 4–6 vii­kon kulues­sa läm­mi­ty­spi­iri­ve­den tar­kas­tus. Tar­kas­ta­jan vel­voll­i­suute­na on ilmoit­taa 4 vii­kon kulues­sa omista­jal­le tai toimek­si­an­ta­jal­le, onko käy­tettä­vä läm­mi­ty­spi­iri­ve­si syö­vyt­tä­vää tai sis­äl­tää­kö se mikro­bio­lo­gis­ta kas­vua. Tut­ki­muk­sen tulok­set täy­tyy doku­men­to­ida laitteistokirjaan.

Suo­sit­te­lem­me, että läm­mi­ty­sa­sen­tajat ja ‑yri­tyk­set suo­rit­t­avat kier­to­ve­den tar­kast­uk­sen ennen läm­mi­tysjär­jes­tel­män luovutusta.

© 2024 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Disclaimer/Privacy Poli­cy