Teknisen veden täytyy kemiallisilta ja fysikaalisilta ominaisuuksiltaan vastata valmistajien, insinöörien ja ammattiliittojen teknisiä standardeja.

  • Sillä standardit
  • lisäävät rakenneosien käytettävyyttä
  • laskevat tuotantokustannuksia
  • nostavat energiatehokkuutta
  • mahdollistavat takuun ja kuluttajasuojan

Lämmityspiirivesi VDI 2035:n lehden 1 ja 2 mukaan, saksalaisen insinööriliiton (Verein Deutscher Ingenieure) standardi

Standardi VDI 2035 lehti 2 koskee EN 12828:n mukaisia käyttöveden lämmitysjärjestelmiä ja tarjoaa ohjeita lämmityspiiriveden puolisen ruostumisen todennäköisyyden alentamiseen. Lehti 1 puolestaan rajoittuu kalkin muodostumisen aiheuttamiin vaurioihin.

Vastuu

Suunnittelulla täytyy varmistaa, että lämmityspiiriveden osalta noudatetaan ohjearvoja. Käyttöönottoparametrit on säilytettävä laitteistokirjassa, jonka asentajan tai suunnittelijan tulee luovuttaa omistajalle. Laitteistokirjan pitämisestä on sen jälkeen vastuussa omistaja.

Arvot

VDI 2035 lehti 2 erottelee vähäsuolaisen ja suolapitoisen toimintatavan. Koska ruostumisen todennäköisyys yleensä alenee lämmityspiiriveden sähkönjohtavuuden laskiessa, käytännössä suositaan usein vähäsuolaista toimintatapaa. Vähäsuolainen käyttö edellyttää suolan poistoa vedestä < 100 μS/cm, sallii lämmityspiiriveden happipitoisuuden 0,1 mg/l ja vaatii pH-arvoa 8,2–10,0.

Kemikaalien lisääminen täytyy VDI 2035 lehden 2 mukaan rajoittaa poikkeuksiin.

Lämmitysjärjestelmän takuuaika

Suurin osa valmistajista yhdistää takuun vedenlaatua ylläpitäviin komponentteihin.

Analyysit

Laitteiston suunnittelun yhteydessä on määritettävä veden kovuus (VDI 2035, lehti 1)

Lämmityspiiriveden ensimmäistä tarkastusta suositellaan 8–12 viikkoa käyttöönoton jälkeen, viimeistään kuitenkin seuraavan vuosihuollon yhteydessä (VDI 2035 lehti 2)

Laitteistokirja on pidettävä ajan tasalla.

Lämmityspiirivesi SWKI BT 102-01:n mukaan, sveitsiläisen rakennustekniikan insinöörien liiton (Schweizerische Verein für Gebäudetechnik Ingenieure) standardi

1. huhtikuuta 2012 alkaen Sveitsissä on voimassa uudet määräykset kaikkien käyttöveden lämmityslaitteistojen täyttöveden laadulle. Toimittaja myöntää takuun vain, jos näitä ohjearvoja noudatetaan. Lisäksi standardi takaa pitkäaikaisesti korkean hyötysuhteen.

Vastuu

Vastuu täyttöveden laadusta on yrittäjällä (SIA 384/1:n ja SWKI-standardin BT 102-01 mukaan). Lämmityksen vastaanoton jälkeen vastuu siirtyy omistajalle. Lämmityksen asiantuntija on velvollinen noudattamaan tätä vaatimusta.

Arvot

Lämmitysjärjestelmän lämmityspiiriveden kovuuden täytyy olla alle 5 °f ja johtavuuden alle 200 μS/cm. Täyttöveden kovuuden on oltava alle 1 °f ja johtavuuden alle 100 μS/cm. Lämmityspiirivedelle täytyy joka tapauksessa suorittaa suolanpoisto. Vaadittava pH-arvo on välillä 8,2–10,0 ja se saavutetaan vasta 2–3 kuukauden kuluttua raikkaalla vedellä täytöstä.

Lämmitysjärjestelmän takuuaika

Suurin osa valmistajista yhdistää takuun vedenlaatua ylläpitäviin komponentteihin.

Analyysit

Täyttövesi täytyy analysoida ennen järjestelmän täyttöä (pykälä 5, SWKI BT 102-01)

pH-arvon ensimmäinen tarkastus 2 kuukauden kuluttua, viimeistään vuosihuollon yhteydessä. (pykälä 4.2.2 c, SWKI BT 102-01)

Vesianalyysi on kirjattava. (pykälä 5, SWKI BT 102-01)

Austrian Standards -laitoksen ÖNORM H 5195-1 -standardin mukainen lämmityspiirivesi.

Tämä ÖNORM asettaa vaatimukset suunnittelulle ja asennukselle ja käytölle ruostevaurioiden, kalkin ja kerrostumien muodostumisen estämiseksi suljetuissa käyttöveden lämmitysjärjestelmissä käyttölämpötilaan 100 °C saakka.

Se on tarkoitettu ensisijaisesti uusille asennusjärjestelmille

Vastuu

Asentajan täytyy analysoida veden soveltuvuus ennen järjestelmän täyttöä.

Lämmitysjärjestelmän omistajan täytyy tarkastuttaa vesisisällöltään enintään 5000 litran lämmityspiirivesi kahden vuoden välein ja yli 5000 litran järjestelmän vesi kerran vuodessa.

Arvot

ÖNORM H 5195-1 asettaa raja-arvon täyttöveden kovuudelle lämmitysjärjestelmän vesisisällön ja lämmöntuottajan tyypin perusteella. Koska myös kloridiin pätee maksimi raja-arvo < 30 mg/l, täyttövedelle täytyy suorittaa moneen kertaan suolanpoisto.

Kun vesi sisältää alumiiniainesosia, pH-arvo ei saa ylittää 8,5. Kun se ei sisällä alumiiniainesosia, pH-arvon tulee olla 8.2–10 välillä.

Lämmitysjärjestelmän takuuaika

Suurin osa valmistajista yhdistää takuun vedenlaatua ylläpitäviin komponentteihin.

Analyysit

Kun lämmitysjärjestelmän parissa tehdään töitä, jotka aiheuttavat veden vähenemisen tai vesisisällön muutoksen, omistajan on suoritettava 4–6 viikon kuluessa lämmityspiiriveden tarkastus. Tarkastajan velvollisuutena on ilmoittaa 4 viikon kuluessa omistajalle tai toimeksiantajalle, onko käytettävä lämmityspiirivesi syövyttävää tai sisältääkö se mikrobiologista kasvua. Tutkimuksen tulokset täytyy dokumentoida laitteistokirjaan.

 

 

Suosittelemme, että lämmitysasentajat ja -yritykset suorittavat kiertoveden tarkastuksen ennen lämmitysjärjestelmän luovutusta.