Teknisk vand skal med hensyn til sine kemiske og fysiske egenskaber svare til de tekniske normer hos producenter, ingeniører og brancheforeninger.

  • For normer
  • øger tilgængeligheden af komponenter
  • sænker produktionsomkostningerne
  • øger energieffektiviteten
  • muliggør garantikrav og forbrugerbeskyttelse

Opvarmningsvand i henhold til VDI 2035, blad 1 og 2, direktiv fra Verein Deutscher Ingenieure

Direktivet VDI 2035, blad 2, gælder for varmtvands-varmesystemer i henhold til EN 12828 og giver anbefalinger til at mindske sandsynligheden for korrosion på opvarmningsvandets side. Blad 1, derimod, behandler alene skader på grund af stendannelse.

Ansvar

Under planlægningen skal det sikres, at standardværdierne i varmt vand bliver overholdt. Ibrugtagningsparametrene skal registreres i en anlægsbog, som installatøren eller planlæggeren skal aflevere til operatøren. Operatøren er fra dette tidspunkt ansvarlig for at føre anlægsbogen.

Værdier

VDI 2035, blad 2, skelner mellem en saltfattig og en saltholdig driftsmåde. Da sandsynligheden for korrosion som regel tager af i takt med faldende elektrisk ledningsevne i det varme vand, foretrækker man i praksis ofte den saltfattige driftsmåde . Den saltfattige drift forudsætter en demineralisering af vandet på < 100 μS/cm, tillader et iltindhold på 0,1 mg/l i opvarmningsvandet og kræver en pH-værdi p 8,2 – 10,0.

Tilsætningen af kemikalier skal i henhold til VDI 2035, blad 2, begrænses til undtagelser.

Garanti i varmesystemets garantitid

De fleste producenter knytter deres garanti for komponenterne sammen med, at vandkvaliteten bliver overholdt.

Analyser

Ved konstruktion af anlægget skal vandets hårdhed fastlægges (VDI 2035, blad 1)

Det anbefales at udføre en første kontrol af opvarmningsvandet 8 – 12 uger efter ibrugtagning, dog senest inden for rammerne af den næste årlige vedligeholdelse (VDI 2035, blad 2)

Anlægsbogen skal opdateres.

Opvarmningsvand iht. SWKI BT 102-01, direktiv fra Schweizerisches Verein für Gebäudetechnik Ingenieure

Fra 1. april 2012 har der i Schweiz eksisteret nye forskrifter for påfyldningsvandets kvalitet i alle varmtvands-varmesystemer. Kun hvis dette direktiv bliver overholdt, påtager leverandøren sig garantien. Endvidere garanterer denne en høj virkningsgrad over lang tid.

Ansvar

Den erhvervsdrivende er ansvarlig for påfyldningsvandets kvalitet (i henhold til SIA 384/1 og SWKI direktiv BT 102-01). Ved aflevering af varmesystemet overgår ansvaret til ejeren. Varmeteknikeren er forpligtet til at overholde dette krav.

Værdier

Opvarmningsvandet i varmesystemet skal have en hårdhed på under 5°f og en ledningsevne på under 200 μS/cm. Eventuelt påfyldningsvand skal have en hårdhed på under 1°f og 100 μS/cm. Opvarmningsvandet skal under alle omstændigheder være demineraliseret. Den nødvendige pH-værdi ligger mellem 8,2 og 10,0 og nås først 2 – 3 måneder efter påfyldning med frisk vand.

Garanti i varmesystemets garantitid

De fleste producenter knytter deres garanti for komponenterne sammen med, at vandkvaliteten bliver overholdt.

Analyser

Påfyldningsvandet skal analyseres inden påfyldningen (Art. 5, SWKI BT 102-01)

Første kontrol af pH-værdien efter 2 måneder, senest i forbindelse med den årlige vedligeholdelse. (Art. 4.2.2 c, SWKI BT 102-01)

Vandanalysen skal protokolleres. (Art. 5, SWKI BT 102-01)

Opvarmningsvand i henhold til ÖNORM H 5195-1 fra Austrian Standards Institute.

Denne ÖNORM stiller krav til konstruktionen, monteringen og driften for at undgå korrosionsskader, stendannelse og aflejringer i lukkede varmtvands-varmesystemer med driftstemperaturer på op til 100 °C fast.

Den anvendes primært til nyopførte anlæg.

Ansvar

Vandet skal analyseres af installatøren før påfyldning af anlægget for at konstatere, om det er egnet.

Operatøren for et varmesystem på op til 5000 liter vand skal sørge for, at opvarmningsvandet bliver kontrolleret hvert andet år, ved systemer over 5000 liter mindst en gang om året.

Værdier

Normen ÖNORM H 5195-1 opstiller grænseværdien for påfyldningsvandets hårdhed afhængigt af vandindholdet og varmegeneratorens type på varmesystemet. Da der også gælder en maksimal grænseværdi for klorid på < 30 mg/l, anvendes ofte demineralisering af påfyldningsvandet.

Når der findes materialer af aluminium, må pH-værdien ikke overstige 8,5. Når der ikke findes nogen materialer af aluminium, skal pH-værdien ligge mellem 8.2 og 10.

Garanti i varmesystemets garantitid

De fleste producenter knytter deres garanti for komponenterne sammen med, at vandkvaliteten bliver overholdt.

Analyser

Ved arbejder på varmesystemet, der indebærer vandtab eller en ændring af vandets indhold, skal operatøren sørge for, at der bliver gennemført en kontrol af opvarmningsvandet inden for 4 – 6 uger. Kontrollanten er forpligtet til at meddele operatøren eller ordregiveren inden for 4 uger, om det eksisterende opvarmningsvand er korrosivt eller udviser mikrobiologisk vækst. Undersøgelsens resultater skal dokumenteres i anlægsbogen.

 

 

Vi anbefaler varmeinstallatører og virksomheder før afleveringen af varmesystemet at foretage en kontrol af cirkulationsvandet.