Teknisk vand iht. norm

Nor­mer

Teknisk vand skal med hen­syn til sine kemis­ke og fysis­ke egens­ka­ber sva­re til de teknis­ke nor­mer hos pro­du­cen­ter, inge­niø­rer og brancheforeninger.

For nor­mer

  • øger til­gæn­ge­lig­he­den af komponenter
  • sæn­ker produktionsomkostningerne
  • øger ener­gi­ef­fek­ti­vi­te­ten
  • mulig­gør garan­tikrav og forbrugerbeskyttelse
Tysk­land (VDI 2035, blad 1 og 2)

Opv­arm­nings­vand i hen­hold til VDI 2035, blad 1 og 2, direk­tiv fra Ver­ein Deut­scher Ingenieure

Direk­ti­vet VDI 2035, blad 2, gæl­der for varm­t­vands-var­me­sys­temer i hen­hold til EN 12828 og giver anbe­fa­lin­ger til at minds­ke sand­syn­lig­he­den for kor­ro­si­on på opv­arm­nings­van­dets side. Blad 1, deri­mod, behand­ler ale­ne ska­der på grund af stendannelse.

Ansvar

Under plan­lægn­in­gen skal det sik­res, at stan­dard­vær­dier­ne i varmt vand bli­ver over­holdt. Ibrug­tagnings­pa­ra­me­tre­ne skal regis­tre­res i en anlægs­bog, som instal­la­tø­ren eller plan­læg­ge­ren skal afle­ve­re til ope­ra­tø­ren. Ope­ra­tø­ren er fra det­te tids­punkt ansvar­lig for at føre anlægsbogen.

Vær­dier

VDI 2035, blad 2, skel­ner mel­lem en saltf­at­tig og en salt­holdig drifts­må­de. Da sand­syn­lig­he­den for kor­ro­si­on som regel tager af i takt med fal­den­de elek­trisk led­nings­ev­ne i det var­me vand, fore­træk­ker man i praks­is ofte den saltf­at­ti­ge drifts­må­de . Den saltf­at­ti­ge drift forud­sæt­ter en demi­ne­ra­li­se­ring af van­det på < 100 μS/cm, til­lader et iltind­hold på 0,1 mg/l i opv­arm­nings­van­det og kræ­ver en pH-vær­di p 8,2 – 10,0.

Til­sæt­nin­gen af kemi­ka­lier skal i hen­hold til VDI 2035, blad 2, begræn­ses til undtagelser.

Garan­ti i var­me­sys­te­mets garantitid

De fles­te pro­du­cen­ter knyt­ter deres garan­ti for kom­po­nen­ter­ne sam­men med, at vandkva­li­te­ten bli­ver overholdt.

Ana­ly­ser

Ved kon­struk­ti­on af anlæg­get skal van­dets hård­hed fast­læg­ges (VDI 2035, blad 1)

Det anbe­fa­les at udfø­re en førs­te kon­trol af opv­arm­nings­van­det 8 – 12 uger efter ibrug­tagning, dog senest inden for ram­mer­ne af den næs­te årli­ge ved­li­ge­hol­delse (VDI 2035, blad 2)

Anlægs­bo­gen skal opdateres.

Schweiz (SWKI BT 102–1)

Opv­arm­nings­vand iht. SWKI BT 102–01, direk­tiv fra Schwei­ze­ri­sches Ver­ein für Gebäu­de­tech­nik Ingenieure

Fra 1. april 2012 har der i Schweiz eksis­te­ret nye for­skrif­ter for påf­yld­nings­van­dets kva­li­tet i alle varm­t­vands-var­me­sys­temer. Kun hvis det­te direk­tiv bli­ver over­holdt, påta­ger leve­r­an­dø­ren sig garan­tien. End­vi­de­re garan­te­rer den­ne en høj vir­k­nings­grad over lang tid.

Ansvar

Den erhvervs­dri­ven­de er ansvar­lig for påf­yld­nings­van­dets kva­li­tet (i hen­hold til SIA 384/1 og SWKI direk­tiv BT 102–01). Ved afle­ve­ring af var­me­sys­te­met over­går ansva­ret til eje­ren. Var­me­teknikeren er forp­lig­tet til at over­hol­de det­te krav.

Vær­dier

Opv­arm­nings­van­det i var­me­sys­te­met skal have en hård­hed på under 5°f og en led­nings­ev­ne på under 200 μS/cm. Even­tu­elt påf­yld­nings­vand skal have en hård­hed på under 1°f og 100 μS/cm. Opv­arm­nings­van­det skal under alle omstæn­dig­he­der være demi­ne­ra­li­se­ret. Den nød­ven­di­ge pH-vær­di lig­ger mel­lem 8,2 og 10,0 og nås først 2 – 3 måne­der efter påf­yld­ning med frisk vand.

Garan­ti i var­me­sys­te­mets garantitid

De fles­te pro­du­cen­ter knyt­ter deres garan­ti for kom­po­nen­ter­ne sam­men med, at vandkva­li­te­ten bli­ver overholdt.

Ana­ly­ser

Påf­yld­nings­van­det skal ana­ly­se­res inden påf­yld­nin­gen (Art. 5, SWKI BT 102–01)

Førs­te kon­trol af pH-vær­di­en efter 2 måne­der, senest i for­bin­delse med den årli­ge ved­li­ge­hol­delse. (Art. 4.2.2 c, SWKI BT 102–01)

Vand­ana­ly­sen skal pro­to­kol­le­res. (Art. 5, SWKI BT 102–01)

Øst­rig (ÖNORM H 5195–1)

Opv­arm­nings­vand i hen­hold til ÖNORM H 5195–1 fra Aus­tri­an Stan­dards Institute.

Den­ne ÖNORM stil­ler krav til kon­struk­tio­nen, mon­te­rin­gen og drif­ten for at und­gå kor­ro­si­ons­ska­der, sten­dan­nel­se og afle­j­rin­ger i luk­ke­de varm­t­vands-var­me­sys­temer med drifts­tem­pe­ra­tu­rer på op til 100 °C fast.

Den anven­des pri­mært til nyop­før­te anlæg.

Ansvar

Van­det skal ana­ly­se­res af instal­la­tø­ren før påf­yld­ning af anlæg­get for at kon­sta­te­re, om det er egnet.

Ope­ra­tø­ren for et var­me­sys­tem på op til 5000 liter vand skal sør­ge for, at opv­arm­nings­van­det bli­ver kon­trol­leret hvert andet år, ved sys­temer over 5000 liter mindst en gang om året.

Vær­dier

Nor­men ÖNORM H 5195–1 opstil­ler græn­se­vær­di­en for påf­yld­nings­van­dets hård­hed afhæn­gigt af vand­ind­hol­det og varm­e­ge­ne­ra­to­rens type på var­me­sys­te­met. Da der også gæl­der en mak­si­mal græn­se­vær­di for klo­rid på < 30 mg/l, anven­des ofte demi­ne­ra­li­se­ring af påfyldningsvandet.

Når der fin­des mate­ria­ler af alu­mi­ni­um, må pH-vær­di­en ikke overs­ti­ge 8,5. Når der ikke fin­des nogen mate­ria­ler af alu­mi­ni­um, skal pH-vær­di­en lig­ge mel­lem 8.2 og 10.

Garan­ti i var­me­sys­te­mets garantitid

De fles­te pro­du­cen­ter knyt­ter deres garan­ti for kom­po­nen­ter­ne sam­men med, at vandkva­li­te­ten bli­ver overholdt.

Ana­ly­ser

Ved arbej­der på var­me­sys­te­met, der inde­bæ­rer vandtab eller en ænd­ring af van­dets indhold, skal ope­ra­tø­ren sør­ge for, at der bli­ver gen­nem­ført en kon­trol af opv­arm­nings­van­det inden for 4 – 6 uger. Kon­trollan­ten er forp­lig­tet til at med­de­le ope­ra­tø­ren eller ord­re­gi­ve­ren inden for 4 uger, om det eksis­ter­en­de opv­arm­nings­vand er kor­ro­sivt eller udvi­ser mikro­bio­lo­gisk vækst. Under­sø­gel­sens resul­ta­ter skal doku­men­te­res i anlægsbogen.

Vi anbe­fa­ler varm­e­instal­la­tø­rer og virksom­he­der før afle­ve­rin­gen af var­me­sys­te­met at fore­ta­ge en kon­trol af cirkulationsvandet.

© 2020 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Disclaimer/Privacy Poli­cy