Ingen mine­ra­ler — ingen kalkskader

PUROTAP®envejs

Påf­yld­nings­vand til mind­re varmeanlæg

PUROTAP® engangs­pa­tro­ner – NU i førs­te­klas­ses kva­li­tet PUROTAP® HF nexion

De genn­em­prø­ve­de PUROTAP® ionbyt­ter­ha­pikspa­tro­ner til demi­ne­ra­li­se­ring af almin­de­ligt drikk­evand fås nu i to kvaliteter.

Den genn­em­prø­ve­de PUROTAP® HF high­power-har­piks med den lan­ge ræk­ke­vid­de til kon­ven­tio­nel­le var­me­sys­temer supp­le­res via den nye PUROTAP® HF nexi­on-har­piks med et defi­ne­ret over­s­kud af anionhar­piks til pH-regu­le­ringen. Det per­fek­te vand til den nye gene­ra­ti­on af anlæg som f.eks. varme­pum­pesys­temer og storbeholdere.

FUNKTION
Patro­nen fil­tre­rer på enkel vis kalk og aggres­si­ve vand­ind­holds­stoff­er ud af påf­yld­nings­van­det. Tils­lut bare påf­yld­nings­slan­gen og fyld anlæg­get via patro­nen. Arbej­der med udskift­ning af ioner (uden inhi­bi­to­rer). Kan kas­tes bort med husholdningsaffaldet.
EGNET TIL

engangs­brug, også udført af husets ejer. Hører hjem­me i enhver ser­vice­vogn som nød­re­ser­ve. Kedel­pro­du­cen­ter kan udle­ve­re patro­nen sam­men med appa­ra­tet og vil på den måde leve ele­gant op til mark­edets høje­re krav til påf­yld­nings­van­dets kvalitet.

 

FORSKELLIGE EGENSKABER

PUROTAP® 1000 high­power
PUROTAP®   500 high­power
PUROTAP®   750 nexion

PUROTAP® micro blue

 

PUROTAP® con­nec­tor

BROCHURE (PDF)
INSTRUKTIONER (PDF)

EC DECLARATION OF CONFORMITY (PDF)

 

QUALITÄTS ZERTIFIKAT
CERTIFICATE DE QUALITÉ
QUALITY CERTIFICATE

© 2024 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Disclaimer/Privacy Poli­cy