Ingen mine­ra­ler — ingen kalk­ska­der

PUROTAP®envejs

Påf­yld­nings­vand til mind­re var­me­an­læg

PUROTAP® engangs­pa­tro­ner – NU i før­ste­klas­ses kva­li­tet PUROTAP® HF nexi­on

De genn­em­prø­ve­de PUROTAP® ionbyt­terha­piks­pa­tro­ner til demi­ne­ra­li­se­ring af almin­de­ligt drikkevand fås nu i to kva­li­te­ter.

Den genn­em­prø­ve­de PUROTAP® HF high­power-har­piks med den lan­ge ræk­ke­vid­de til kon­ven­tio­nel­le var­me­sys­temer sup­ple­res via den nye PUROTAP® HF nexi­on-har­piks med et defi­ne­ret over­s­kud af anionhar­piks til pH-regu­le­rin­gen. Det per­fek­te vand til den nye genera­ti­on af anlæg som f.eks. var­me­pum­pe­sys­temer og stor­be­hol­de­re.

FUNKTION
Patro­nen fil­tre­rer på enkel vis kalk og aggres­si­ve vand­ind­holds­stoff­er ud af påf­yld­nings­van­det. Tils­lut bare påf­yld­nings­s­lan­gen og fyld anlæg­get via patro­nen. Arbej­der med udskift­ning af ioner (uden inhi­bi­to­rer). Kan kas­tes bort med hus­hold­nings­af­fal­det.
EGNET TIL

engangs­brug, også udført af husets ejer. Hører hjem­me i enhver ser­vice­vo­gn som nødre­ser­ve. Kedel­pro­du­cen­ter kan udle­ve­re patro­nen sam­men med appa­ra­tet og vil på den måde leve ele­gant op til mar­ke­dets høje­re krav til påf­yld­nings­van­dets kva­li­tet.​

 

FORSKELLIGE EGENSKABER

100853  PUROTAP® 1000 high­power
101036  PUROTAP®   500 high­power

101966  PUROTAP®   750 nexi­on

BROCHURE (PDF)
INSTRUKTIONER (PDF)
EC DECLARATION OF CONFORMITY (PDF)

© 2020 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reser­ved

Impressum/Datenschutz