Ingen mine­ra­ler — ingen kalkskader

PUROTAP® — KORREKT PÅFYLDNING

Jo stør­re et var­me­sys­tems sys­tem­vands­ind­hold er, jo mere kalk trans­port­e­r­es ind i det med påf­yld­nings­van­det. Selv når van­det ikke er sær­lig hårdt, tager moder­ne appa­ra­ter som gas­drev­ne vandv­ar­me­re, varme­pum­per og solv­ar­me­an­læg ska­de på grund af kalkaflejringer.

Vand, som er ren­set for salt med PUROTAP®, inde­hol­der næs­ten ikke fle­re stoff­er, som kan afle­j­res i ked­len eller var­me­veks­le­ren. Også fjer­nel­sen af alle for­mer for neu­tral­s­alt som klo­rid, sul­fat og nitrat, som ellers under vis­se beting­el­ser kan forår­sa­ge rust­dan­nel­se, taler for bru­gen af PUROTAP®.

Video PUROTAP® FILLING

Video PUROTAP® EMPTYING

PUROTAP® enve­js

PUROTAP® easy

PUROTAP® lea­der

PUROTAP® pro­fi

PUROTAP® expert

PUROTAP® micro

PUROTAP® mini

PUROTAP® com­pen­so

PUROTAP® HF Highpower

PUROTAP® HF nexion

PUROTAP® AP-18

PUROTAP® PH-18

PUROTAP® EC-18

PUROTAP® LFM-20

PUROTAP® i‑con­trol-21

PUROTAP® con­nec­tor

© 2024 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Disclaimer/Privacy Poli­cy