Vi udvi­k­ler teknisk vand

ELYSATOR
engi­nee­ring water

Teknisk vand til opv­arm­ning, køling, indus­tri og husholdning
Siden 1970 har det glo­ba­le schwei­zis­ke pro­duk­ti­ons­sels­kab ELYSATOR Engi­nee­ring AG været spe­cia­list i teknisk vand inden for for­skel­li­ge anvendelsesområder:
 • Opv­arm­nings­vand, køle­vand, cir­ku­la­ti­ons­vand, spædevand
  Demi­ne­ra­li­se­ret vand iht. SWKI BT 102–01 / VDI 2035 / Ö‑Norm H 5195–1 for nybyg­ge­ri, ombyg­ning eller reno­va­ti­o­nU­an­set om der er tale om et moder­ne var­me­sys­tem (varme­pum­per, behol­de­re, var­me­kom­bi­na­ti­on), et gam­melt oliev­ar­me­sys­tem eller en moder­nis­e­ring af gulvv­ar­merør – ELYSATOR Engi­nee­ring sør­ger for stør­re ener­gi­e­ffek­ti­vi­tet, lang­va­rig pro­blem­fri drift og over­hol­del­se af garantibetingelserne.
 • Vand­fø­ren­de og hydrau­lis­ke maskiner
 • Indus­tri
 • Affalds­for­bræn­dings­an­læg
 • Labo­ra­to­ri­er
 • Ren­gøring og husholdning
 • Motor­kreds­løb i ski­be og kraftværker
 • og man­ge and­re kun­de­spe­ci­fik­ke anvendelser 

Lorem ipsum dolor sit amet, con­sete­tur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirm­od tem­por invidunt ut labo­re et dolo­re magna ali­quyam erat, sed diam voluptua.

Lorem ipsum dolor sit amet, con­sete­tur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirm­od tem­por invidunt ut labo­re et dolo­re magna ali­quyam erat, sed diam voluptua.

Erfah­ren Sie mehr…

Lorem ipsum dolor sit amet, con­sete­tur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirm­od tem­por invidunt ut labo­re et dolo­re magna ali­quyam erat, sed diam voluptua.

Erfah­ren Sie mehr…

Lorem ipsum dolor sit amet, con­sete­tur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirm­od tem­por invidunt ut labo­re et dolo­re magna ali­quyam erat, sed diam voluptua.

Lorem ipsum dolor sit amet, con­sete­tur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirm­od tempor

Lorem ipsum dolor sit amet, con­sete­tur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirm­od tem­po­r­in­vidunt ut labo­re et dolo­re magna ali­quyam erat, sed diam volup­tua. invidunt ut labo­re et dolo­re magna ali­quyam erat, sed diam voluptua.

Erfah­ren Sie mehr…

 • Demi­ne­ra­li­se­ring med blandingskar
 • Hyper­fil­tre­ring gen­nem omvendt osmo­se (RO)
 • Måling, over­våg­ning og kon­trol af systemvandskvalitet
 • Anode­bes­kyt­tel­se (kor­ro­si­ons­be­stan­dig)
 • Mikro­bob­leud­s­kil­ler (afluf­ter, afluftningsventil)
 • Fil­ter for magne­tisk flux (sla­mud­s­kil­ler)
 • Anode­bes­kyt­tel­se (kor­ro­si­ons­be­stan­dig)
 • Mikro­bob­leud­s­kil­ler (afluf­ter, afluftningsventil)
 • Fil­ter for magne­tisk flux (sla­mud­s­kil­ler)
 • Spul­ing og rengøring
 • Disper­ge­rings­mid­del til spul­ing af varmesystem

«Almin­de­ligt drikk­evand egner sig ikke til teknis­ke anven­del­ser i luk­ke­de vandkredsløb.»

ELYSATOR engi­nee­ring –
teknisk vand, så hat­ten passer.

© 2024 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Disclaimer/Privacy Poli­cy