Vi utvecklar tekniskt vatten 

ELYSATOR
engi­nee­ring water

Tekniskt vat­ten för upp­värm­ning, kyl­ning, indus­tri och hushåll
Seit 1970 ist das welt­weit täti­ge Sedan 1970 är det glo­balt ver­ks­am­ma schwei­zis­ka pro­duk­ti­ons­fö­re­ta­get ELYSATOR Engi­nee­ring AG spe­cia­list på tekniskt vat­ten inom oli­ka användningsområden:
 • Vär­me­vat­ten, kyl­va­t­ten, cir­ku­la­ti­ons­vat­ten, spädvatten
  Avjo­nis­e­rat vat­ten enligt SWKI BT 102–01 / VDI 2035 / Ö‑Norm H 5195–1 för nybyg­ge, ombyg­ge eller renovering.
  Oav­sett om det hand­lar om en modern vär­me­an­läggning (vär­me­pum­par, akku­mu­la­to­rer, kom­bi­ne­rat vär­me­sys­tem), en gam­mal olje­vär­ma­re eller sane­ring av golvvär­mer­ör – ELYSATOR Engi­nee­ring sör­jer för mer ener­gi­ef­fek­ti­vi­tet, stör­nings­fri drift under lång tid och eft­erlev­nad av garantivillkoren.
 • Vat­ten­föran­de och hydrau­lis­ka maskiner
 • Indus­tri
 • Avfalls­för­brän­nings­an­läggnin­gar
 • Labo­ra­to­ri­er
 • Rengö­ring och hushåll
 • Motor­krets­lopp på far­tyg och i kraftverkn
 • och mån­ga andra kund­spe­ci­fi­ka tillämpningar

Lorem ipsum dolor sit amet, con­sete­tur sadipscing elitr, sed diam nonu­my eir­mod tem­por invid­unt ut labo­re et dolo­re magna ali­quyam erat, sed diam voluptua.

Lorem ipsum dolor sit amet, con­sete­tur sadipscing elitr, sed diam nonu­my eir­mod tem­por invid­unt ut labo­re et dolo­re magna ali­quyam erat, sed diam voluptua.

Erfah­ren Sie mehr…

Lorem ipsum dolor sit amet, con­sete­tur sadipscing elitr, sed diam nonu­my eir­mod tem­por invid­unt ut labo­re et dolo­re magna ali­quyam erat, sed diam voluptua.

Erfah­ren Sie mehr…

Lorem ipsum dolor sit amet, con­sete­tur sadipscing elitr, sed diam nonu­my eir­mod tem­por invid­unt ut labo­re et dolo­re magna ali­quyam erat, sed diam voluptua.

Lorem ipsum dolor sit amet, con­sete­tur sadipscing elitr, sed diam nonu­my eir­mod tempor

Lorem ipsum dolor sit amet, con­sete­tur sadipscing elitr, sed diam nonu­my eir­mod tem­por­in­vid­unt ut labo­re et dolo­re magna ali­quyam erat, sed diam volup­tua. invid­unt ut labo­re et dolo­re magna ali­quyam erat, sed diam voluptua.

Erfah­ren Sie mehr…

 • Avjo­nise­ring med blandbäddsharts
 • Hyper­fil­tre­ring genom omvänd osmos (RO)
 • Mät­ning, över­vak­ning och kon­troll av systemvattenkvaliteten
 • Anods­kydd (kor­ro­si­ons­skydd)
 • Mikro­gas­bub­be­lavs­kil­ja­re (ven­ti­la­ti­ons­ven­til, avgasare)
 • Magnet­flö­des­fil­ter (slamavs­kil­ja­re)
 • Anods­kydd (kor­ro­si­ons­skydd)
 • Mikro­gas­bub­be­lavs­kil­ja­re (ven­ti­la­ti­ons­ven­til, avgasare)
 • Magnet­flö­des­fil­ter (slamavs­kil­ja­re)
 • Spol­ning och rengöring
 • Disper­ge­rings­me­del
«Kran­vat­ten är inte lämp­ligt för teknis­ka til­lämp­nin­gar i slut­na vattenkretslopp.»

ELYSATOR engi­nee­ring –
utvecklar tekniskt vat­ten, så att det passar.

© 2020 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Disclaimer/Privacy Poli­cy