Vi utveck­lar tekniskt vatten

ELYSATOR
engi­nee­ring water

Tekniskt vat­ten för upp­värm­ning, kyl­ning, indus­tri och hushåll
Seit 1970 ist das welt­weit täti­ge Sedan 1970 är det glo­balt verksam­ma schwei­zis­ka pro­duk­ti­ons­fö­re­ta­get ELYSATOR Engi­nee­ring AG spe­cia­list på tekniskt vat­ten inom oli­ka användningsområden:
 • Vär­me­vat­ten, kyl­vat­ten, cir­ku­la­ti­ons­vat­ten, spädvatten
  Avjo­nis­e­rat vat­ten enligt SWKI BT 102–01 / VDI 2035 / Ö‑Norm H 5195–1 för nybyg­ge, ombyg­ge eller renovering.
  Oav­sett om det hand­lar om en modern vär­me­an­lägg­ning (vär­me­pumpar, akku­mu­la­to­rer, kom­bi­ne­rat vär­me­sys­tem), en gam­mal olje­vär­ma­re eller san­e­ring av golv­vär­mer­ör – ELYSATOR Engi­nee­ring sör­jer för mer ener­gi­e­ffek­ti­vi­tet, stör­nings­fri drift under lång tid och efter­lev­nad av garantivillkoren.
 • Vat­ten­föran­de och hydrau­lis­ka maskiner
 • Indus­tri
 • Avfalls­för­brän­nings­an­läggn­in­gar
 • Labo­ra­to­ri­er
 • Ren­gö­ring och hushåll
 • Motor­krets­lopp på far­tyg och i kraftverkn
 • och mån­ga andra kund­s­pe­ci­fi­ka tillämpningar

Lorem ipsum dolor sit amet, con­sete­tur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirm­od tem­por invidunt ut labo­re et dolo­re magna ali­quyam erat, sed diam voluptua.

Lorem ipsum dolor sit amet, con­sete­tur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirm­od tem­por invidunt ut labo­re et dolo­re magna ali­quyam erat, sed diam voluptua.

Erfah­ren Sie mehr…

Lorem ipsum dolor sit amet, con­sete­tur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirm­od tem­por invidunt ut labo­re et dolo­re magna ali­quyam erat, sed diam voluptua.

Erfah­ren Sie mehr…

Lorem ipsum dolor sit amet, con­sete­tur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirm­od tem­por invidunt ut labo­re et dolo­re magna ali­quyam erat, sed diam voluptua.

Lorem ipsum dolor sit amet, con­sete­tur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirm­od tempor

Lorem ipsum dolor sit amet, con­sete­tur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirm­od tem­po­r­in­vidunt ut labo­re et dolo­re magna ali­quyam erat, sed diam volup­tua. invidunt ut labo­re et dolo­re magna ali­quyam erat, sed diam voluptua.

Erfah­ren Sie mehr…

 • Avjo­nis­e­ring med blandbäddsharts
 • Hyper­fil­tre­ring genom omvänd osmos (RO)
 • Mät­ning, över­va­k­ning och kon­troll av systemvattenkvaliteten
 • Anod­skydd (kor­ro­si­ons­skydd)
 • Mikro­gas­bub­be­lavs­kil­ja­re (ven­ti­la­ti­ons­ven­til, avgasare)
 • Magnet­flö­des­fil­ter (slamavs­kil­ja­re)
 • Anod­skydd (kor­ro­si­ons­skydd)
 • Mikro­gas­bub­be­lavs­kil­ja­re (ven­ti­la­ti­ons­ven­til, avgasare)
 • Magnet­flö­des­fil­ter (slamavs­kil­ja­re)
 • Spol­ning och rengöring
 • Disper­ge­rings­me­del
«Kran­vat­ten är inte lämp­ligt för teknis­ka til­lämp­nin­gar i slut­na vattenkretslopp.»

ELYSATOR engi­nee­ring –
utveck­lar tekniskt vat­ten, så att det passar.

© 2024 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Disclaimer/Privacy Poli­cy