Säkert upp­värm­nings­vat­ten

Pro­ducts

Pro­dukt­er­na från ELYSATOR Engi­nee­ring AG används för rengö­ring och bered­ning av teknis­ka vat­ten­krets­lopp. Det är fram­för allt vär­me- och kyl­an­läggnin­gar, men även motor­krets­lopp på far­tyg och i kraft­verk.

Moder­na vär­me­an­läggnin­gar behö­ver tekniskt behand­lat vat­ten

Moder­na vär­me­an­läggnin­gar är mer eko­no­mis­ka, effek­ti­va­re och mil­jö­vän­li­ga­re, men reager­ar även käns­li­ga­re på varm­vat­ten. Genom igens­lam­ning, bild­ning av beläggning eller genom kalk och kor­ro­si­ons­ska­dor upps­tår det höga ener­gi­för­lus­ter och dyra ska­dor i de kom­pak­ta vär­me­ge­ne­ra­tor­er­na. Redan efter ett år är en förs­äm­rad effek­ti­vi­tet på 10–20 % möj­lig. Pro­dukt­er­na från ELYSATOR Engi­nee­ring AG för­bättrar effek­ti­vi­te­ten och pålit­li­ghe­ten hos eko­lo­gis­ka, moder­na vär­me­an­läggnin­gar.

Skärp­ta nor­mer och rikt­lin­jer förut­sät­ter tekniskt behand­lat vat­ten för att garan­tin för vär­me­sys­te­men ska gäl­la.

Mer om det finns i kapit­let  Nor­mer.

© 2020 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reser­ved

Impressum/Datenschutz