en grund­li­ga värmeanläggningsspolningen

Sanol® — RENGÖRING

När vär­me­sys­te­men slam­m­as igen, orsa­kar det­ta avse­vär­da stör­nin­gar. Sys­tem­rengöraren Sanol® H‑15 från ELYSATOR® gör det möj­ligt för fack­man­nen att rengö­ra sys­te­met grund­ligt och tids­bes­pa­ran­de en kon­kur­rens­lös arbetsh­jälp tack vare modern­as­te fackteknik.

Sanol® H‑15 tar bort järn­oxids­lam, lät­ta järn­oxi­dav­lag­rin­gar och de res­ter av kemis­ka till­sa­t­ser som är bund­na med dem.

Sanol® H‑15 är inte frät­an­de och inte gif­tigt, utan bildar ett sta­bilt, lös­ligt kom­plex med metall­oxi­der (disper­si­on), som sedan enkelt kan spo­las ur.

FUNKTION

Sanol® H‑15 green

Sano­mat Berger

© 2020 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Disclaimer/Privacy Poli­cy