en grund­li­ga vär­me­an­läggningsspol­nin­gen

SANOL® — RENGÖRING

När vär­me­sys­te­men slam­m­as igen, orsakar det­ta avse­vär­da stör­nin­gar. Sys­tem­rengöraren SANOL® H‑15 från ELYSATOR® gör det möj­ligt för fack­man­nen att rengö­ra sys­te­met grund­ligt och tids­bes­pa­ran­de en kon­kur­rens­lös arbetsh­jälp tack vare modern­as­te fack­te­knik.

SANOL® H‑15 tar bort järn­oxids­lam, lät­ta järn­oxi­dav­lag­rin­gar och de res­ter av kemis­ka till­sa­tser som är bund­na med dem.

SANOL® H‑15 är inte frät­an­de och inte gif­tigt, utan bildar ett sta­bilt, lös­ligt kom­plex med metall­oxi­der (disper­si­on), som sedan enkelt kan spo­las ur.

FUNKTION

SANOL® green

SANOMAT® 20 pro

© 2020 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reser­ved

Impressum/Datenschutz