Inga mine­ra­ler – inga kalk­ska­dor

PUROTAP® com­pen­so

Vägg­sta­ti­on för kom­plet­teran­de vat­ten
FUNKTION
Vägg­sta­ti­on för att avmi­ne­ra­li­se­ra det kom­plet­teran­de vatt­net i stör­re vär­me- och kyl­sys­tem. Det­ta för­hin­drar att kalk­av­lag­rin­gar ska­dar pan­nor­na. Med alla inte­gre­rade mät­don och regu­la­to­rer. Behö­ver ingen elans­lut­ning. Läm­par sig för att kopp­las före en auto­ma­ti­sk till­försel.
LÄMPAR SIG FÖR

alla stör­re vär­me- eller kyl­sys­tem med ett till­försel­be­hov 50 – 1 000 l p.a.​

 

OLIKA EGENSKAPER

PUROTAP® com­pen­so 2
PUROTAP® com­pen­so 12
PUROTAP® com­pen­so 25
PUROTAP® com­pen­so 50

BROSCHYR (PDF)
BRUKSANVISNING (PDF)
EC DECLARATION OF CONFORMITY (PDF)

© 2020 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reser­ved

Impressum/Datenschutz