Den grund­li­ga värmeanläggningsspolningen

Sanol® H‑15 green

Rengö­rings­me­del för vär­me- och kylsystem
FUNKTION

SANOL® H‑15 green, rengö­rings­med­let för vär­me­sys­tem, är sedan årti­on­den ett beprö­vat disper­ge­rings­me­del för vär­me- och kyl­sys­tem. Vär­me­instal­latö­rer väl­jer den pålit­li­ga, pris­vär­da och enkelt genom­för­ba­ra vär­me­an­läggningss­pol­n­in­gen med SANOL® H‑15 green.

Det för­de­l­ak­ti­ga alter­na­ti­vet till rör­sa­ne­ring eller till och med instal­la­ti­on av en ny vär­me­an­läggning. Nya SANOL® H‑15 green är ännu miljövänligare.

LÄMPAR SIG FÖR
SANOL H‑15 läm­par sig för att använ­das i alla slut­na, vat­ten­föran­de cir­ku­la­ti­ons­sys­tem, t.ex. vär­me­an­läggnin­gar, kyl­sys­tem och teknis­ka anläggningar.

BROSCHYR (PDF)

Video
© 2020 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Disclaimer/Privacy Poli­cy