Vei­lig ver­war­ming­s­wa­ter

Pro­duc­ten

De pro­duc­ten van ELYSATOR Engi­nee­ring AG zijn bedoeld voor de rei­ni­ging en de voor­be­han­de­ling van tech­ni­sche water­cir­cuits. Dit zijn voo­ral ver­war­mings- en koel­in­stal­la­ties maar ook motor­cir­cuits op sche­pen en elek­tri­ci­teits­cen­tra­les.

Moder­ne ver­war­mings­in­stal­la­ties ver­ei­sen tech­nisch gere­cy­cleerd water

Moder­ne ver­war­mings­in­stal­la­ties zijn zuini­ger, effi­ciën­ter en milieu­vrien­de­li­j­ker maar ze reage­ren ook gevoe­li­ger op ver­war­ming­s­wa­ter. Door slik, afzet­tin­gen of door kalk en cor­ro­sie­scha­de heb­ben de com­pac­te warm­te­ge­ne­ra­to­ren te lei­den onder hoge ener­gie­ver­lie­zen en dure scha­de­pos­ten. Een ren­de­m­ents­ver­lies van 10–20 % is zelfs na één jaar al een bestaand risi­co. De pro­duc­ten van ELYSATOR Engi­nee­ring AG ver­ho­gen de effi­ciën­tie en betrouw­baar­heid van eco­lo­gi­sche en moder­ne ver­war­mings­in­stal­la­ties.

Stren­ge­re nor­men en richt­li­j­nen leg­gen het gebruik van tech­nisch gere­cy­cleerd water op om zo een cor­rec­te werking van de ver­war­min­gen te ver­ze­ke­ren.

Meer infor­ma­tie over deze ana­ly­se vin­dt u in het hoof­dst­uk Nor­men.

© 2020 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reser­ved

Impressum/Datenschutz