Vei­lig verwarmingswater

Pro­duc­ten

De pro­duc­ten van ELYSATOR Engi­nee­ring AG zijn bed­oeld voor de rei­ni­ging en de voor­be­han­de­ling van tech­ni­sche water­cir­cuits. Dit zijn vooral ver­warmings- en koel­in­stal­la­ties maar ook motor­cir­cuits op sche­pen en elektriciteitscentrales.

Moder­ne ver­warming­s­in­stal­la­ties ver­ei­sen tech­nisch gere­cy­c­leerd water

Moder­ne ver­warming­s­in­stal­la­ties zijn zuini­ger, effi­ci­ën­ter en milieu­vri­en­de­li­jker maar ze reage­ren ook gevoeli­ger op ver­warming­swa­ter. Door slik, afzet­tin­gen of door kalk en cor­ro­sie­scha­de heb­ben de com­pac­te warm­te­ge­ne­ra­to­ren te lei­den onder hoge ener­gie­ver­lie­zen en dure scha­de­pos­ten. Een ren­de­ments­ver­lies van 10–20 % is zelfs na één jaar al een bes­taand risi­co. De pro­duc­ten van ELYSATOR Engi­nee­ring AG ver­ho­gen de effi­ci­ën­tie en betrouw­baar­heid van eco­lo­gi­sche en moder­ne verwarmingsinstallaties.

Stren­ge­re nor­men en richt­li­j­nen leg­gen het gebruik van tech­nisch gere­cy­c­leerd water op om zo een cor­rec­te werk­ing van de ver­warm­in­gen te verzekeren.

Meer infor­ma­tie over deze ana­ly­se vindt u in het hoof­dst­uk Nor­men.

 • Demi­ne­ra­li­se­ren met tweecomponentenhars
 • Hyper­fil­tra­tie door omge­ke­er­de osmo­se (RO)
 • Meten, bewa­ken en con­tro­le­ren van de waterkwa­li­te­it van het systeem
 • Anode­be­scher­ming (cor­ro­sie­be­scher­ming)
 • Micro­gas­bel­len­af­schei­der (ont­luch­ter, ontgasser)
 • Magnee­tstromingsfil­ter (slikaf­schei­der)
 • Anode­be­scher­ming (cor­ro­sie­be­scher­ming)
 • Micro­gas­bel­len­af­schei­der (ont­luch­ter, ontgasser)
 • Magnee­tstromingsfil­ter (slikaf­schei­der)
 • Spoelen en reinigen
 • Disper­ge­er­middel voor verwarmingsspoeling

© 2024 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Disclaimer/Privacy Poli­cy