Vei­lig verwarmingswater

Pro­duc­ten

De pro­duc­ten van ELYSATOR Engi­nee­ring AG zijn bedoeld voor de rei­ni­ging en de voor­be­han­de­ling van tech­ni­sche water­cir­cuits. Dit zijn voo­ral ver­war­mings- en koel­in­stal­la­ties maar ook motor­cir­cuits op sche­pen en elektriciteitscentrales.

Moder­ne ver­war­mings­in­stal­la­ties ver­ei­sen tech­nisch gere­cy­cleerd water

Moder­ne ver­war­mings­in­stal­la­ties zijn zuini­ger, effi­ciën­ter en milieu­vrien­de­li­j­ker maar ze reage­ren ook gevoe­li­ger op ver­war­ming­s­wa­ter. Door slik, afzet­tin­gen of door kalk en cor­ro­sie­scha­de heb­ben de com­pac­te warm­te­ge­ne­ra­to­ren te lei­den onder hoge ener­gie­ver­lie­zen en dure scha­de­pos­ten. Een ren­de­m­ents­ver­lies van 10–20 % is zelfs na één jaar al een bestaand risi­co. De pro­duc­ten van ELYSATOR Engi­nee­ring AG ver­ho­gen de effi­ciën­tie en betrouw­baar­heid van eco­lo­gi­sche en moder­ne verwarmingsinstallaties.

Stren­ge­re nor­men en richt­li­j­nen leg­gen het gebruik van tech­nisch gere­cy­cleerd water op om zo een cor­rec­te werking van de ver­war­min­gen te verzekeren.

Meer infor­ma­tie over deze ana­ly­se vin­dt u in het hoof­dst­uk Nor­men.

 • Demi­ne­ra­li­se­ren met tweecomponentenhars
 • Hyper­fil­tra­tie door omge­ke­er­de osmo­se (RO)
 • Meten, bewa­ken en con­tro­le­ren van de waterk­wa­li­teit van het systeem
 • Anode­be­scher­ming (cor­ro­sie­be­scher­ming)
 • Micro­gas­bel­len­af­schei­der (ont­luch­ter, ontgasser)
 • Magneet­stro­mings­fil­ter (sli­kaf­schei­der)
 • Anode­be­scher­ming (cor­ro­sie­be­scher­ming)
 • Micro­gas­bel­len­af­schei­der (ont­luch­ter, ontgasser)
 • Magneet­stro­mings­fil­ter (sli­kaf­schei­der)
 • Spoe­len en reinigen
 • Disper­ge­er­mid­del voor verwarmingsspoeling

© 2020 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Disclaimer/Privacy Poli­cy