Wij ont­wikke­len tech­nisch water 

ELYSATOR
engi­nee­ring water

Tech­nisch water voor ver­war­ming, koeling, indus­trie en huishouden
De wereld­wijd actie­ve, Zwits­er­se pro­duc­tie­on­der­ne­ming ELYSATOR Engi­nee­ring AG is sinds 1970 de spe­cia­list voor tech­nisch water in ver­schil­len­de toepassingsgebieden:
 • Ver­war­ming­s­wa­ter, koel­wa­ter, cir­cu­la­tie­wa­ter, suppletiewater
  Gede­mi­ne­ra­li­se­erd water con­form SWKI BT 102–01/VDI 2035/Ö‑Norm H 5195–1 voor nieuw­bouw, ver­bouwing of reno­va­tie. Of het nu gaat om een moder­ne ver­war­mings­in­stal­la­tie (warm­te­pom­pen, boi­lers, warm­te­gro­ep), een oude olie­ver­war­ming of een reno­va­tie van vlo­er­ver­war­ming­s­lei­din­gen – ELYSATOR Engi­nee­ring zorgt voor een meer ener­gie-effi­ciën­tie en lang­du­rig sto­rings­vri­je werking eve­nals de nale­ving van de garantievoorwaarden.
 • Water­ge­lei­den­de en hydrau­li­sche apparatenn
 • Indus­trie
 • Afval­ver­b­ran­dings­in­stal­la­ties
 • Labo­ra­to­ri­um
 • Rei­ni­ging en huishouden
 • Motor­cir­cuits op sche­pen en in energiecentrales
 • en vele ande­re klant­spe­ci­fie­ke toepassingen 

Lorem ipsum dolor sit amet, con­sete­tur sadipscing elitr, sed diam nonu­my eir­mod tem­por invid­unt ut labo­re et dolo­re magna ali­quyam erat, sed diam voluptua.

Lorem ipsum dolor sit amet, con­sete­tur sadipscing elitr, sed diam nonu­my eir­mod tem­por invid­unt ut labo­re et dolo­re magna ali­quyam erat, sed diam voluptua.

Erfah­ren Sie mehr…

Lorem ipsum dolor sit amet, con­sete­tur sadipscing elitr, sed diam nonu­my eir­mod tem­por invid­unt ut labo­re et dolo­re magna ali­quyam erat, sed diam voluptua.

Erfah­ren Sie mehr…

Lorem ipsum dolor sit amet, con­sete­tur sadipscing elitr, sed diam nonu­my eir­mod tem­por invid­unt ut labo­re et dolo­re magna ali­quyam erat, sed diam voluptua.

Lorem ipsum dolor sit amet, con­sete­tur sadipscing elitr, sed diam nonu­my eir­mod tempor

Lorem ipsum dolor sit amet, con­sete­tur sadipscing elitr, sed diam nonu­my eir­mod tem­por­in­vid­unt ut labo­re et dolo­re magna ali­quyam erat, sed diam volup­tua. invid­unt ut labo­re et dolo­re magna ali­quyam erat, sed diam voluptua.

Erfah­ren Sie mehr…

 • Demi­ne­ra­li­se­ren met tweecomponentenhars
 • Hyper­fil­tra­tie door omge­ke­er­de osmo­se (RO)
 • Meten, bewa­ken en con­tro­le­ren van de waterk­wa­li­teit van het systeem
 • Anode­be­scher­ming (cor­ro­sie­be­scher­ming)
 • Micro­gas­bel­len­af­schei­der (ont­luch­ter, ontgasser)
 • Magneet­stro­mings­fil­ter (sli­kaf­schei­der)
 • Anode­be­scher­ming (cor­ro­sie­be­scher­ming)
 • Micro­gas­bel­len­af­schei­der (ont­luch­ter, ontgasser)
 • Magneet­stro­mings­fil­ter (sli­kaf­schei­der)
 • Spoe­len en reinigen
 • Disper­ge­er­mid­del voor verwarmingsspoeling
«Lei­ding­wa­ter is niet geschikt voor tech­ni­sche toepas­sin­gen en ges­lo­ten watercircuits.»

ELYSATOR engi­nee­ring –
tech­nisch water dat hele­maal past.

© 2020 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Impressum/Datenschutz