Geen mine­ra­len — geen scha­de door kalk

PUROTAP® — JUIST VULLEN

Demi­ne­ra­li­se­ring van ver­warming­swa­ter -
de effi­ci­ën­te oplos­sing voor kalk- en corrosieproblemen

Moder­ne warm­te­ge­ne­ra­tors en ver­warmingsele­men­ten ver­ei­sen voor een sto­rings­vri­je werk­ing dat het vul- en sup­p­le­tie­wa­ter wordt behan­deld om scha­de te voor­ko­men. Zelfs een gerin­ge aans­lag kan door warm­teo­pho­ping de warm­teo­ver­drachtsop­per­v­lak­ken gedeel­t­e­li­jk over­be­las­ten en zo door ther­mo­me­cha­ni­sche span­nin­gen bescha­di­gin­gen en bars­ten veroorzaken.

De cor­ro­sie­s­nel­heid wordt ook mee­be­paald door de elek­tri­sche geleid­baar­heid van het ver­warming­sme­di­um. Een lage geleid­baar­heid voor­komt dat cor­ro­sie gaat woe­ke­ren, een hoge geleid­baar­heid (een lage elek­tri­sche weer­stand) zorgt voor een snel­le­re cor­ro­sie. Bescherm­la­gen kun­nen door che­mi­sche en fysi­sche pro­ces­sen bescha­digd wor­den. Zo zul­len bij­vo­or­beeld bij een te lage pH-waar­de de bescherm­la­gen wor­den opge­lost en bij een te hoog zuur­stof­ge­hal­te zal de vor­ming van de bescher­ming wor­den ‘vers­to­ord’, zie VDI 2035.

De geleid­baar­heid (eigen­li­jk een maats­taf voor het ‘zout­ge­hal­te’) van ver­warming­swa­ter is in de eers­te pla­ats een optel­som van het gelei­dings­ver­mo­gen van het vul- en sup­p­le­tie­wa­ter. Door de sys­te­men te vul­len met drink­wa­ter, kan de geleid­baar­heid na ver­loop van tijd afne­men door kal­kaans­lag. Ont­hard water heeft door­ga­ans een bete­re geleid­baar­heid. Een pH-waar­de van (min. 8,3) 8,5 – 9,5 (max. 10,0) bij een tem­pe­ra­tuur van 25 °C en een elek­tri­sche geleid­baar­heid bij 25 °C van min­der dan 100 µs/cm voor het cir­cu­la­tie­wa­ter beper­ken het risi­co op cor­ro­sie op ijze­ren en kope­ren onder­de­len tot een mini­mum, op voor­waar­de dat het zuur­stof­ge­hal­te lager is dan 0,05 mg/l (zie TÜV Süd, toelicht­in­gen bij de VDI-richt­li­jn 2035).

Video PUROTAP® FILLING

Video PUROTAP® EMPTYING

PUROTAP® een­ma­lig gebruik

PUROTAP® easy

PUROTAP® lea­der

PUROTAP® pro­fi

PUROTAP® expert

PUROTAP® micro

PUROTAP® mini

PUROTAP® com­pen­so

PUROTAP® HF highpower

PUROTAP® HF nexion

PUROTAP® AP-18

PUROTAP® PH-18

PUROTAP® EC-18

PUROTAP® LFM-20

PUROTAP® i‑con­trol-21

PUROTAP® con­nec­tor

© 2024 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Disclaimer/Privacy Poli­cy