Vei­lig ver­war­ming­s­wa­ter dat vold­o­et aan de norm

PUROTAP® HF nexi­on hars

De hars voor instal­la­ties van de nieu­we genera­tie met een gede­fi­nie­erd over­schot aan anio­e­nenhars voor regu­le­ring van de pH-waarde
FUNCTIE

Getes­te 2‑componenten meng­bedhars met een groot anio­nenhar­sa­an­de­el voor een betrouw­ba­re, vol­l­e­di­ge ont­z­ou­ting bij een gere­gu­leer­de pH-waar­de. Fil­tert kalk en agres­sie­ve zou­ten uit het water.
Voor het waar­bor­gen van een onbe­ris­pe­li­j­ke en lang­du­ri­ge werking van PUROTAP®-toestellen wor­dt gead­vi­seerd om uit­s­lui­tend PUROTAP®-mengbedhars te gebruiken.

GESCHIKT VOOR
de berei­ding van vul- en sup­ple­tie­wa­ter voor gebou­wen­tech­ni­sche instal­la­ties van de nieu­we genera­tie. Voor warm­te­pom­pen, lage­tem­pe­ra­tu­ur­ver­war­min­gen, koel­in­stal­la­ties, tech­ni­sche boi­lers in het bijzonder.
PROSPEKT (PDF)

 

QUALITÄTS ZERTIFIKAT
CERTIFICATE DE QUALITÉ
QUALITY CERTIFICATE

© 2020 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Disclaimer/Privacy Poli­cy