Kehitäm­me teknistä vettä

ELYSATOR
engi­nee­ring water

Teknistä vettä lämmitys‑, jäähdytys‑, teol­li­su­us- ja kotitalouskäyttöön
Sveits­i­lä­i­nen ELYSATOR Engi­nee­ring AG on vuo­des­ta 1970 tar­jon­nut teknisen veden mah­dol­lis­tu­uk­sia hyö­dyn­täviä asi­antun­ti­ja­rat­kai­su­ja eri sovellusalueilla:
 • Läm­mi­tys­ve­si, jääh­dy­tys­ve­si, kier­to­ve­si, täydennysvesi
  Demi­ne­ra­li­so­itu vesi SWKI BT 102–01 / VDI 2035 / Ö‑Norm H 5195–1 uud­is­ra­ken­ta­mi­nen, kun­nos­tus tai peruskorjaus.
  Oli­pa kysees­sä sit­ten nykya­ika­i­nen läm­mi­tysjär­jes­tel­mä (läm­pö­pum­put, varaa­ja­säi­liö, läm­pö­ver­kos­to), van­ha öljyläm­mi­tysjär­jes­tel­mä tai lat­ti­aläm­mi­tysput­ki­en kun­nos­tus, ELYSATOR Engi­nee­ring takaa parem­man ener­gia­te­hok­kuuden, pit­kän aika­vä­lin ongel­mat­to­man toiminnan ja takuukelpoisuuden.
 • Vettä kul­jet­tavat lait­teet ja hydraulikoneet
 • Teol­li­su­us
 • Jät­teen­polt­to­lai­tok­set
 • Labo­ra­to­ri­ot
 • Puh­dis­tus ja kotitaloudet
 • Lai­vo­jen ja voima­lo­iden moottorijärjestelmät
 • ja monet muut asia­kas­koh­tai­set sovellukset 

Lorem ipsum dolor sit amet, con­sete­tur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirm­od tem­por invidunt ut labo­re et dolo­re magna ali­quyam erat, sed diam voluptua.

Lorem ipsum dolor sit amet, con­sete­tur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirm­od tem­por invidunt ut labo­re et dolo­re magna ali­quyam erat, sed diam voluptua.

Erfah­ren Sie mehr…

Lorem ipsum dolor sit amet, con­sete­tur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirm­od tem­por invidunt ut labo­re et dolo­re magna ali­quyam erat, sed diam voluptua.

Erfah­ren Sie mehr…

Lorem ipsum dolor sit amet, con­sete­tur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirm­od tem­por invidunt ut labo­re et dolo­re magna ali­quyam erat, sed diam voluptua.

Lorem ipsum dolor sit amet, con­sete­tur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirm­od tempor

Lorem ipsum dolor sit amet, con­sete­tur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirm­od tem­po­r­in­vidunt ut labo­re et dolo­re magna ali­quyam erat, sed diam volup­tua. invidunt ut labo­re et dolo­re magna ali­quyam erat, sed diam voluptua.

Erfah­ren Sie mehr…

 • Demi­ne­ra­li­so­in­ti sekakerroshartsilla
 • Hyper­suo­da­tus käänt­eis­o­s­moos­il­la (RO)
 • Jär­jes­tel­mä­ve­den laa­dun mit­taus, val­von­ta ja tarkastus
 • Anodi­suo­jaus (kor­roo­sio­nes­to)
 • Mikro­ku­pla­nero­tin (ilm­an­pois­tin, kaasunpoistin)
 • Magnee­t­ti­virt­aus­suo­da­tin (liet­tee­n­ero­tin) (Schlamm­ab­schei­der)
 • Anodi­suo­jaus (kor­roo­sio­nes­to)
 • Mikro­ku­pla­nero­tin (ilm­an­pois­tin, kaasunpoistin)
 • Magnee­t­ti­virt­aus­suo­da­tin (liet­tee­n­ero­tin) (Schlamm­ab­schei­der)
 • Huuh­te­lu ja puhdistus
 • Disper­go­in­tia­i­neet läm­mi­tysjär­jes­tel­män puhdistukseen
«Vesi­joh­to­ve­si ei sovel­lu tekni­siin sovel­luk­si­in sul­j­et­uis­sa vesijärjestelmissä.»

ELYSATOR engi­nee­ring –
teknistä vettä eri käyttötarkoituksiin.

© 2024 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Disclaimer/Privacy Poli­cy