Tur­val­lis­ta stan­dar­di­en­mu­kais­ta lämmityspiirivettä

PUROTAP® HF high power-hartsi

Luo­tett­a­va, pit­kän ulot­tu­man hart­si per­in­t­ei­si­in lämmitysjärjestelmiin
TOIMINTA

Testat­tu 2‑kom­po­nent­ti-seka­ker­ro­s­hart­si run­saal­la anio­nihart­sio­suudel­la luo­tett­a­va­an, täy­del­li­se­en suol­an­pois­toon pH-arvon sää­dön yhtey­des­sä. Poi­staa vede­stä kal­kin ja aggres­siivi­set suo­lat.
PUROTAP®-laitteiden luo­tett­a­van toiminn­an ja pit­kän käyt­töiän var­mist­ami­sek­si suo­sitt­e­lem­me ainoa­sta­an PUROTAP®-sekakerroshartsin käyttöä.

SOVELTUVUUS
läm­mi­tys- ja jääh­dy­tysjär­je­s­tel­mi­en täyt­tö- ja täy­den­nys­ve­den tuot­to, aurinko­pa­nee­lei­den, ikku­no­iden, pai­ne­pe­s­urei­den jne. puh­dis­tus­vesi, tis­la­tun veden kal­tai­nen vesi akkui­hin, sili­tys­rau­toi­hin, ilman­ko­stut­ti­mi­in, akvaa­rioi­hin jne.
ESITE (PDF)

 

QUALITÄTS ZERTIFIKAT
CERTIFICATE DE QUALITÉ
QUALITY CERTIFICATE

© 2023 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Disclaimer/Privacy Poli­cy