Yri­tyk­sen historia

ELYSATOR – sveits­i­lä­i­nen vesi­te­knii­kan edelläkävijä
Vuon­na 1931 Züri­chis­sä syn­tynyt Hein­rich Ricken­bach opi­skeli asen­ta­jak­si ja mekaa­ni­kok­si. Hän perus­ti heti val­mis­tu­mi­sen­sa jäl­keen vuon­na 1950 ens­im­mäi­sen yri­tyk­sen­sä, jon­ka toimi­al­a­na oli vesi­te­knis­ten jär­jes­tel­mi­en raken­ta­mi­nen ja huol­to. Hän sai teknistä tukea vel­jel­tään, joka oli opi­skel­lut säh­kö­in­si­nöö­rik­si Win­ter­thu­rin ammat­ti­kor­kea­kou­lussa. Jo var­hais­es­sa vai­he­es­sa havait­ti­in, että säh­kök­emi­al­la tuli­si ole­ma­an joh­ta­va roo­li tule­vai­suuden vesi­ra­ken­ta­mis­es­sa. Se vai­kut­ti monis­sa tapauks­is­sa talou­del­li­sem­mal­ta ja eko­lo­gi­sem­mal­ta kuin per­i­n­t­ei­nen ves­ik­emia. Alku oli kui­ten­kin vai­ke­aa, eko­lo­gi­al­le ei ollut vie­lä kysyn­tää ja vel­jes­ten osin visio­nää­ris­ten ideo­iden toteu­tus tar­koit­ti vuo­si­en tut­ki­mus- ja kehity­styö­tä. Vuon­na 1971 ELYSATOR® teki läm­mi­tysjär­jes­tel­mil­lään ens­im­mäi­sen suuren läpi­mur­ron. Hap­pi­dif­fu­usi­os­ta muo­vi­put­ki­en kau­tta tuli lat­ti­aläm­mi­tys­ten ens­im­mäi­sen suku­pol­ven tekni­nen vits­aus. Kemi­al­li­set inhi­biit­to­rit pet­tiv­ät ja säh­kö­te­kni­nen menet­el­mä voit­ti. Näin myös yri­tyk­sen tuo­te sai nimen ELYSATOR.
1970 ELYSATOR®:n kehittämi­nen ja ELYSATOR AG:n perust­ami­nen Zürichissä
1988 ELYSATOR® sai tun­nus­t­uk­sen “paras käy­tettävis­sä ole­va tekniikka”
1991 tytäryh­ti­ön perust­ami­nen Saksaan
2004 PUROTAP®:n kehittämi­nen ja rekisteröinti
2010 Vesi­la­bo­ra­to­ri­on perust­ami­nen läm­mi­ty­sa­laa varten
2013 Muut­to Bil­te­ni­in (Glar­ner­land)
SorbOx®:n kehittämi­nen ja rekisteröinti
Toimi­paik­kam­me
2, ja niiden vieres­sä sija­it­see kol­mi­ker­rok­sinen, per­i­n­t­ei­nen umpi­ra­kent­ei­nen hall­in­t­ora­ken­nus, jon­ka hyö­typ­in­ta-ala on 1 000 m².
Manu­el Ricken­bach: “Omistau­dum­me Sveits­in tuo­tan­to­pa­i­kal­le. Teknis­es­ti edis­tyk­sel­lis­il­lä tuo­tan­to­laitt­eis­toil­la, inno­va­tii­vi­s­il­la tuot­teil­la, sau­mat­to­m­al­la logis­tii­kal­la, vastuul­li­sel­la laa­d­unv­ar­mist­uk­sel­la ja hyväl­lä asia­kas­pal­velul­la kou­lu­tuk­sineen ja tekni­s­ine neu­von­to­i­neen takaam­me ihan­teel­li­sen hin­ta-/la­a­tus­uh­te­en ja pidäm­me asiak­ka­at tyy­ty­väi­siä – sen puo­les­ta puhuu myös mark­kina­joh­ta­juutem­me Sveitsissä.”

© 2024 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Disclaimer/Privacy Poli­cy