Til den ener­gi­ef­fek­ti­ve opv­arm­ning

ELYSATOR® indus­tri­al

Kor­ro­si­ons­bes­kyt­tel­se til stør­re var­me- og køle­sys­temer
FUNKTION

ELYSATOR® er et prø­vet appa­rat til kor­ro­si­ons­bes­kyt­tel­se, som på sam­me tid fje­r­ner ilt og syre fra var­me­van­det og fil­tre­rer res­ter fra. Der­ved kan var­me­sys­te­mets vær­di­ful­de metal­kom­po­nen­ter bes­kyt­tes mod rust og slam og forstyr­rel­ser for­hind­res.

EGNET TIL
Var­me­an­læg med et vand­ind­hold på over 1’500 l

© 2020 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reser­ved

Impressum/Datenschutz