Tech­ni­sches Was­ser nach Norm

Nor­me

Teh­no­loš­ka voda mora u pog­le­du svo­jih kem­ijs­kih i fizi­kal­nih svo­jsta­va udo­vol­java­ti teh­ničkim norma­ma proiz­vođača, inžen­jera i stru­kov­nih udruga.

Nor­me, naime,

  • poveća­va­ju ras­po­loži­vost komponenti
  • sman­ju­ju troš­ko­ve proizvodnje
  • poveća­va­ju ener­gets­ku učinkovitost
  • omo­guću­ju ost­va­ren­je garant­nih pra­va i zašti­tu potrošača
Nje­mač­ka (VDI 2035, list 1 i 2)

Ogrjev­na voda u skla­du s norm­om VDI 2035, list 1 i list 2, smjer­ni­ca Udru­ge nje­mačkih inžen­jera
Smjer­ni­ca VDI 2035 list 2 vri­je­di za toplo­vod­na postro­jen­ja za gri­jan­je u skla­du s EN 12828, a daje upu­te za sman­jen­je vjero­jat­nos­ti koro­zi­je na stra­ni ogrjev­ne vode. List 1 odno­si se na šte­te usli­jed poja­ve kamenca.

Odgo­vor­n­ost

Pro­jek­tom tre­ba osi­gu­ra­ti poš­to­van­je refer­ent­nih vri­jed­nos­ti ogrjev­ne vode. Para­met­re puš­tan­ja u rad tre­ba upi­sa­ti u dnev­nik postro­jen­ja koji insta­la­ter ili pro­jektant pre­da­ju vlas­ni­ku postro­jen­ja. Od tog tre­nut­ka vlas­nik odgo­va­ra za vođen­je dnev­ni­ka postrojenja.

Vri­jed­nos­ti

Smjer­ni­ca VDI 2035 list 2 raz­li­ku­je način rada bez i sa soli. Budući da se vjero­jat­nost od koro­zi­je u pra­vi­lu sman­ju­je sman­jen­jem elek­trič­ne pro­vodl­jivos­ti ogrjev­ne vode, u prak­si se pred­nost čes­to daje načinu rada bez soli. Način rada bez soli podra­zu­mi­je­va demi­ne­ra­li­za­ci­ju vode na vri­jed­nost od < 100 μS/cm, dopuš­ta udio kisi­ka od 0,1 mg/l u vodi i zah­ti­je­va pH-vri­jed­nost od 8,2 – 10,0.

Doda­van­je kemi­ka­li­ja potreb­no je u skla­du s VDI 2013, list 2, sves­ti na iznim­ne slučajeve.

Osi­gu­ran­je jamst­ve­nih pra­va sustava grijanja

Veći­na proiz­vođača pove­zu­je svo­ju garan­ci­ju za kom­po­nen­te s održa­van­jem kva­li­te­te vode.

Ana­li­ze

Pril­i­kom pro­jek­t­i­ran­ja postro­jen­ja tre­ba utvr­di­ti tvr­doću vode (VDI 2035, list 1)

Prva kon­tro­la ogrjev­ne vode pre­po­ruču­je se 8 do 12 tje­da­na nakon puš­tan­ja u rad, no naj­kas­ni­je u okvi­ru slje­dećeg godišn­jeg održa­van­ja (VDI 2035, list 2)

Potreb­no je vodi­ti dnev­nik postrojenja.

Švicars­ka (SWKI BT 102–01)

Ogrjev­ne voda u skla­du s SWKI BT 102–01, Smjer­ni­com Švicars­ke udru­ge inžen­jera za teh­ni­ku zgra­da
Od 1. travn­ja 2012. u Švicars­koj vri­je­de novi pro­pi­si za kva­li­te­tu vode za pun­jen­je sustava gri­jan­ja toplom vodom. Dobavljač preu­zi­ma jamst­vo samo u sluča­ju poš­to­van­ja tih refer­ent­nih vri­jed­nos­ti. Na taj se način dugoroč­no osi­gur­ava i visok stu­panj učinkovitosti.

Odgo­vor­n­ost

Za kva­li­te­tu vode za pun­jen­je odgo­va­ra podu­zet­nik (u skla­du sa smjer­ni­ca­ma SIA 384/1 i SWKI BT 102–01). Prim­o­p­re­da­jom gri­jan­ja odgo­vor­n­ost pre­la­zi na vlas­ni­ka. Stručn­jak za gri­jan­je dužan je prid­ržava­ti se tih zahtjeva.

Vri­jed­nos­ti

Voda u sustavu gri­jan­ja tre­ba ima­ti tvr­doću man­ju od 5°f i pro­vodl­jivost man­ju od 200 μS/cm. Voda za nado­pun­ja­van­je mora ima­ti tvr­doću man­ju od 1°f i pro­vodl­jivost man­ju od 100 μS/cm. Ogrjev­nu vodu potreb­no je u sva­kom sluča­ju demi­ne­ra­li­zi­ra­ti. Traže­na pH-vri­jed­nost kreće se između 8,2 i 10,0 i pos­tiže se tek 2 do 3 mje­seca nakon pun­jen­ja svježom vodom.

Osi­gu­ran­je jamst­ve­nih pra­va sustava grijanja

Veći­na proiz­vođača pove­zu­je svo­ju garan­ci­ju za kom­po­nen­te s održa­van­jem kva­li­te­te vode.

Ana­li­ze

Pri­je pun­jen­ja sustava potreb­no je ana­li­zi­ra­ti vodu za pun­jen­je (čl. 5. SWKI BT 102–01).

Prva kon­tro­la pH vri­jed­nos­ti nakon 2 mje­seca, naj­kas­ni­je u okvi­ru godišn­jeg održa­van­ja. (čl. 4.2.2 c, SWKI BT 102–01)

Ana­li­zu vode tre­ba doku­men­ti­ra­ti zapis­ni­kom. (čl. 5 SWKI BT 102–01)

AUSTRIJA (ÖNORM H 5195–1)

Ogrjev­na voda pre­ma nor­mi ÖNORM H 5195–1 Aus­trijs­kog zavo­da za standardizaciju.

Ta nor­ma pro­pi­su­je kri­te­ri­je za pro­jek­t­i­ran­je, izgradnju i rad radi sprječa­van­ja šte­ta od koro­zi­je, poja­ve kamen­ca i taložen­ja u zat­vor­en­im toplo­vod­nim sustavima gri­jan­ja s rad­nim tem­pe­ra­tur­a­ma do 100 °C.

Upotreblja­va se u prvom redu za nova postrojenja.

Odgo­vor­n­ost

Insta­la­ter pri­je pun­jen­ja postro­jen­ja mora pro­v­je­ri­ti prik­lad­nost vode.

Vlas­nik postro­jen­ja gri­jan­ja s udje­lom vode do 1500 lita­ra mora pro­v­jer­ava­ti ogrjev­nu vodu sva­ke dvi­je godi­ne, a s udje­lom vode iznad 1500 lita­ra naj­man­je jed­nom godišnje.

Vri­jed­nos­ti

Nor­ma ÖNORM H 5195–1 određu­je gra­ničnu vri­jed­nost za tvr­doću vode za pun­jen­je ovis­no o količi­ni vode i vrs­ti gene­ra­tora topli­ne postro­jen­ja za gri­jan­je. Budući da i za klo­ri­de vri­je­di mak­si­mal­na gra­nič­na vri­jed­nost od < 30 mg/l, vrlo čes­to pro­vo­di se demi­ne­ra­li­za­ci­ja vode za punjenje.

Ako su pri­sut­ni alu­mi­n­ij­ski mate­ri­ja­li, pH-vri­jed­nost ne bi tre­ba­la izno­si­ti više od 8,5. Ako nema alu­mi­n­ijs­kih mate­ri­ja­la, pH-vri­jed­nost tre­ba­la bi izno­si­ti između 8 i 9,5.

Osi­gu­ran­je jamst­ve­nih pra­va sustava grijanja

Veći­na proiz­vođača pove­zu­je svo­ju garan­ci­ju za kom­po­nen­te s održa­van­jem kva­li­te­te vode.

Ana­li­ze

Kod rado­va na postro­jen­ju gri­jan­ja koji su pove­za­ni s gubit­kom vode ili prom­je­nom količi­ne vode, vlas­nik u roku od 4 do 6 tje­da­na mora pro­v­je­ri­ti ogrjev­nu vodu. Kon­tro­lor je dužan vlas­ni­ku ili nalo­go­dav­cu u roku od 4 tjed­na javi­ti je li pos­to­jeća ogrjev­na voda koro­ziv­na i pos­to­ji li mikro­bio­loški rast. Rezul­ta­te ispi­tiv­an­ja tre­ba doku­men­ti­ra­ti u dnev­ni­ku postrojenja.

Pre­po­ruču­je­mo insta­la­ter­i­ma gri­jan­ja i inves­ti­tor­i­ma da se pri­je prim­o­p­re­da­je postro­jen­ja za gri­jan­je pro­v­je­ri optoč­na voda.

© 2024 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Disclaimer/Privacy Poli­cy