Bez mine­ra­la – bez šte­ta usli­jed vap­nen­ca

PUROTAP® expert

FUNKCIJA
Mobil­na kom­plet­na eko­loš­ka desa­li­ni­za­ci­ja vode iz vodo­vo­da. Hip­er­fil­tra­ci­ja mem­brans­kim fil­trom.
S inte­gri­r­anim mje­r­nim, regu­la­c­ijs­kim i sigur­nos­nim uređa­ji­ma. Radi sa i bez prik­ljuč­ka na stru­ju.
PRIKLADNO ZA
Za pun­jen­je većih postro­jen­ja gri­jan­ja i hlađen­ja u skla­du s VDI 2035, list 2, SWKI BT 102–01 i nor­mom Ö‑NORM H 5195–1.
Voda za poslove čišćen­ja (prozori, solar­ni paneli, auto­mo­bi­li, itd.)
PROSPEKT (PDF)
UPUTE (PDF)
EC DECLARATION OF CONFORMITY (PDF)

PUROTAP® E90

Fil­tars­ka mem­bra­na za PUROTAP® expert

FUNKCIJA
Hip­er­fil­tra­c­ijs­ka mem­bra­na uklanja iz vode mine­ra­le i mole­ku­le u nano­me­tars­kom područ­ju.
PRIKLADNO ZA
Mem­bra­na za PUROTAP® expert.
Fil­tars­ku mem­bra­nu tre­ba zami­je­niti nakon pri­b­liž­no 100 000 lita­ra.

© 2020 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reser­ved

Impressum/Datenschutz