In com­pli­ance with stan­dards and manu­fac­tu­rer regulations

PUROTAP® LFM-20

Bro­jač uz uložak

Mine­ra­li i soli u kruž­nim toko­vima teh­ničke vode rez­ul­t­ira­ju poja­vom koro­zi­je i taloga.
PUROTAP® fil­tri­ra agre­siv­ne tva­ri iz vode i omo­guću­je nes­me­tan rad.

 

  • Gra­nič­na vri­jed­nost s moguć­nošću programiranja
  • udio mine­ra­la u TDS (ukup­na oto­plje­na tvar)
  • pro­vod­nost u µS/cm

PREVIOUS VERSION

UPUTE (PDF)

EC DECLARATION OF CONFORMITY (PDF)

© 2020 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Impressum/Datenschutz